فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

آمله، برگ شقایق، برگ مورد، پرسیاوشان، سعد، سنبل الطیب، برگ سرو، پوست گردوی تر، تخم چغندر، تخم کرفس از هر کدام به نسبت مساوی و دو برابر از خاکستر ریشه کاج، آقاقیا، مصطکی، دانه خرمای سوخته یک قسمت همه را نرم کوبیده با روغن گل سرخ بمالند.

نسخه مؤثر دیگر

آمله 30 گرم
مازو 10 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
تخم مورد 20 گرم
همه را نیم کوب کرده، جوشانده سپس آب آنها را در روغن کنجد ریخته بجوشانند تا روغن بماند (روغن کنجد 200 گرم)

نسخه خیلی مؤثر ضد ریزش مو

آرد نخود 50 گرم
مورد 50 گرم
پرسیاوشان 10 گرم
گل ریواس 10 گرم
بابونه 10 گرم
حنا 5 گرم
گل ارونه 5 گرم
شنبلیله 10 گرم
گل زوفا 5 گرم
چهار مغز (گردو - بادام - فندق - پسته از هر کدام 50 گرم) همه داروها را نرم سائیده یک استکان از داروها با یک لیوان آب جوش و یک تخم مرغ کامل و زرده و سفیده بهم آغشته هفته ای 2 بار به سر ضماد نمایند.
نسخه :
مورد 20 گرم
نخود 20 گرم
شنبلیله 10 گرم
سیاهدانه 20 گرم
پرسیاوشان 10 گرم
قهوه 10 گرم
حنا 10 گرم
گل ریواس 10 گرم
مغزگردو 20 گرم
مغز بادام 20 گرم
مغز فندق 20 گرم
مغز پسته 20 گرم
همه را نرم کوبیده سائیده در هفته ای دوبار به سر ضماد نمایند (هر قسمت را در دو عدد تخم مرغ با زرده و سفیده داخل کرده به سر ضماد نمایند شب تا صبح یا صبح تا عصر به سر ضماد شود).
نسخه :
مورد 20 گرم
شقایق 15 گرم
مصطکی 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
آقاقیا 5 گرم
همه را جوشانده آب آن را در روغن کنجد ریخته دوباره بجوشانند تا آب تبخیر شود روزانه سر را ماساژ دهند.