فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای روئیدن، مو این نسخه خیلی مؤثر است

بوره ارمنی و نشادر را بسوزانند و با سرکه کهنه مخلوط کرده بمالند.

برای جلوگیری از ریزش مو

لادن سه قسمت، مازو و مر صاف مصطکی از هر یک 1 قسمت و قردمانا 2 قسمت، کندر یک قسمت همه را نرم کوبیده در روغن گل حل کرده بمالند.

نسخه دیگر

آمله، برگ شقایق، برگ مورد، پرسیاوشان، سعد، سنبل الطیب، برگ سرو، پوست گردوی تر، تخم چغندر، تخم کرفس از هر کدام به نسبت مساوی و دو برابر از خاکستر ریشه کاج، آقاقیا، مصطکی، دانه خرمای سوخته یک قسمت همه را نرم کوبیده با روغن گل سرخ بمالند.