فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای رشد و نمو موها

شستشو با برگ بید، گل خطمی، اسپرزه، بومادارن، بنفشه، شاه تره، اسطوخدوس، آب سیاهدانه.

برای روئیدن موی ابرو

2 عدد گردو و 10 عدد هسته خرما را با هم سوزانده و سپس سائیده در روغن زرده تخم مرغ حل کرده بمالند یا بادام تلخ و فندق را با هم سوزانده در روغن زیتون ریخته بمالند، یا فندق تنها را سوزانده بمالند.

برای روئیدن، مو این نسخه خیلی مؤثر است

بوره ارمنی و نشادر را بسوزانند و با سرکه کهنه مخلوط کرده بمالند.