فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

روغن آمله

برای سیاه شدن مو بکار می رود و بیشتر مانع ریختن و کمک به روئیدن مو می نماید. آمله، مورد و ریشه کاج، از هر کدام به نسبت مساوی جوشانده آب آن را در روغن کنجد ریخته دوباره بجوشانند و بمالند.

روغن نخود

100 گرم نخود را نرم کوبیده در 4 لیوان آب جوشانده تا یک لیوان شود سپس با 2 استکان روغن کنجد داخل کرده دوباره بجوشانند تا آبها تبخیر شود، روزی سه مرتبه بمالند.

برای رشد و نمو موها

شستشو با برگ بید، گل خطمی، اسپرزه، بومادارن، بنفشه، شاه تره، اسطوخدوس، آب سیاهدانه.