فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

روغن مورد

برای تهیه روغن مورد، سه قسمت مورد و یک قسمت روغن زیتون لازم است، مورد را جوشانده آب آن را صاف کرده در روغن ها ریخته سپس بجوشانند تا آبها تبخیر شود و روغن بمالند این روغنها برای روئیدن و ریختن مو خیلی مؤثر است.

روغن آمله

برای سیاه شدن مو بکار می رود و بیشتر مانع ریختن و کمک به روئیدن مو می نماید. آمله، مورد و ریشه کاج، از هر کدام به نسبت مساوی جوشانده آب آن را در روغن کنجد ریخته دوباره بجوشانند و بمالند.

روغن نخود

100 گرم نخود را نرم کوبیده در 4 لیوان آب جوشانده تا یک لیوان شود سپس با 2 استکان روغن کنجد داخل کرده دوباره بجوشانند تا آبها تبخیر شود، روزی سه مرتبه بمالند.