فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ریزش قطعه ای مو (مولیسک)

این بیماری به دارالثعلب مشهور است و بیشتر دامنگیر موهای سر و ریش می گردد و گاهی ابروها را نیز فرا می گیرد، علت اصلی این ریزش ناگهانی مو، مربوط به عوامل چندی است، ریزش مو به علت دخالت ویروسها و کم شدن تغذیه ناگهانی قسمتی از بدن، اما علل اصلی آن هنوز مجهول است. درمان :
پاکسازی بدن از مواد بلغمی 2 درمان با دستورات زیر.
تربد 5 گرم، غاریقون 5 گرم هر دو را نرم کوبیده چهار روز صبح ناشتا کفلمه نمایند بعد از این دستور درمان زیر را به کار برند تخم ترب 15 گرم، تخم شبت 10 گرم، ریشه ایرسا 20 گرم همه را نرم کوبیده 10 روز صبح ناشتا با عسل میل نمایند و در خلال آن ماءالاصول و گل قند خورند.
برای درمان موضعی اول بایستی محل ریزش مو را با یک پارچه خشن خوب ماساژ داده یا به وسیله یک قطعه پیاز عنصل یا سیر محل ریزش موی را ماساژ داده تا سرخ شود بعداً از نسخه زیر استفاده نمایند.
نسخه :
صمغ عربی 10 گرم
سداب 10 گرم
خردل 5 گرم
نرم کوبیده در یک استکان زهره (صفرای گاو) ریخته بمالند.

نسخه مولیسک دیگر

محل ریزش مو را با جوشانده آب گل زوفا و آب خرفه ماساژ دهند، سپس از داروی زیر بمالند.
پیاز عنصل 5 گرم
خردل 5/2 گرم
نرم کوبیده در نصف لیوان سرکه حل کرده روزی سه مرتبه گرم بمالند.
نسخه :
سیر 5 گرم، عاقرقرحا 5 گرم، نرم کوبیده با زهره گاو بمالند.
نسخه :
فرفیون و سیر از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده با زهره گاو بکار برند.
نسخه :
حبةالخضرا (بن) و پوست فندق از هر کدام 10 گرم بسوزانند و با 5 گرم پودر پیاز عنصل و نصف استکان روغن بادام تلخ آمیخته بمالند.
موهای نازکی که روئیده می شود، چون قدرت و توانائی زیستن را ندارند بایستی تراشیده تا موهای بعدی که می روید قویتر شود.
اگر مزاج صفراوی باشد محل ریزش مو مثل مو مرغ پوست کنده نمایان می شود این حالت را می توان به وسیله ترکیبات هلیله زرد پاکسازی نمود. شربت لیمو، شربت سیب، شربت انار مفید است و باید محل ریزش مو را با سرکه بشویند، روغن گل و سرکه مخلوط کرده بمالند برای از بین بردن عاملی که باعث بیماری شده است 5 گرم گوگرد زرد را در نصف استکان روغن زیتون ریخته روزی دو سه مرتبه محل ریزش مو را ماساژ دهند، یا فندق را سوزانده در سرکه کهنه حل کرده بمالند یا بادام را با پوست سوزانده چنین کنند، اگر بعد از مدتی موها نروئیدند، لادن را در روغن کنجد حل کرده بمالند و یا درمنه را سوزانده با کف دریا و مازو با روغن مورد آمیخته بمالند و سر را روزانه با سبوس گندم یا برنج و گل خطمی جوشانده شده بشویند.
و یا اینکه با جوشانده برگ بید محل را شستشو دهند و یا اینکه از جوشانده آب برگ چغندر و سبوس استفاده شود یا سیر را کوبیده در سرکه ریخته مثل خمیر به محل ریزش مو ضماد نمایند اگر مزاج بیمار سوداوی باشد با پاکسازی بدن از سودا کوشند سپس از جوشانده اسطوخدوس و افتیمون 7 روز صبح ناشتا استفاده نمایند (به صورت خوراکی) روازنه 5 گرم اسطوخدوس را در یک لیوان آب جوشانده با یک 5 گرم افتیمون نرم سائیده شده اضافه کرده و پس از ساعتی میل نمایند (افتیمون را کوبیده روی جوشانده بپاشند).
دستورات گذشته چه مالیدنیها و چه داروهائیکه برای شستشو به کار می رود در اینجا مورد مصرف دارد اگر طبع بیمار دموی باشد پس از فصد و خون گیری، شربت عناب و شربت انار و آب لیمو دهند، یکی از دانشمندان معتقد است که در مزاجهای دموی اول خون گیری و بعد جوشانده خیار شنبر و سپس ایارج فیقرا مفیدتر است، در مزاجهای صفراوی اول جوشانده هلیله و بعد از آن ایارج فیقرا و در سوداوی، اول دم کرده افتیمون و پس از آن ایارج فیقرا و در بلغمی مزاج اول پاکسازی بعد ایارج فیقرا.

گفتار محمد زکریای رازی

مالیدن پیاز عنصل به محل ریزش مو و پوشاندن سر و محل ریزش مو لازم است و او معتقد است که برای روئیدن موها پرسیاوشان بهترین دارو است، با توجه به گفتار فوق شستشوی محل ریزش مو با پرسیاوشان بهترین دستور است او معتقد است که برای روئیدن ابروها فندق سوخته را در روغن ترب حل کرده بمالند.
یکی از دانشمندان بنام لارزوربیر، معتقد است که برای روئیدن موها، سرکه، پیاز عنصل عجیب الفعل است، طرز تهیه آن به قرار زیر است:
پیاز عنصل را نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند (10 گرم پیاز عنصل در یک استکان سرکه) همچنانکه مکرر گفته شده است، روغن زرده تخم مرغ و نشادر بسیار مفید است (5 گرم نشادر در روغن ده عدد تخم مرغ) برای تغذیه بهتر و جریان خون بیشتر در محل ریزش مو، بایستی آن محل را ماساژ دهند برای این کار از آب جوشانده گل زوفا یا گل اروانه و پر سیاوشان استفاده می شود و نیز از آب مورد و گل خطمی می توان استفاده نمود. روغن آمله، روغن بابونه، و یا جوشانده ابهل و روغن کنجد یا کف دریا و خاکستر برنجاسف و روغن گل یا کوبیده لادن در روغن زیتون، همه برای رفع ریزش مو مؤثرند.