فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

عرق کردن زیاد

مجدداً نکات بهداشتی زیر را خاطرنشان می سازد.
اگر به علت زیاد خوردن غذاهای چرب و پر انرژی باشد با کم کردن غذا و کمی ریاضت رفع آن خواهد شد خوردن برنج، سماق، گشنیز، عدس، شربت عناب، شربت زرشک، شربت رب انار، آب لیمو و خوردن ترشیجات از عرق کردن جلوگیری می نماید، مالیدن مازو، سفیداب قلع و گل ارمنی و مردار سنگ با گلاب و آب مورد یا مالیدن گل سرخ، گلنار، آقاقیا، مازو و کندر با گلاب و شستن بدن با گل ریواس و مورد از عرق کردن می کاهد باید توجه داشت که عرقهای بدن را نبایستی مکرر پاک کرد زیرا این کار خود باعث ازدیاد خواهد شد از جمله نکاتی که در کم کردن عرق بدن مؤثر است یکی پاک نکردن آن و دیگری مالیدن مورد و گلنار و آرد نخود و پوست انار است و نیز خوردن روزانه 5 گرم غاریقون نرم کوبیده در نصف استکان عسل نیز مفید می باشد.

نسخه ضد عرق کردن زیاد

مریم گلی 15 گرم
گل زوفا 10 گرم
پوست میوه گردو 5 گرم

معرق یا عرق آورها

اگر بخواهید عضوی عرق کند از دستورات زیر پیروی کنید:
حمام گرم، آفتاب، ریاضت و شستشوی بدن با آب گرم، مالیدن کرفس، سرکه، گلاب، مالیدن روغن بابونه تنها یا با نمک درمنه یا فلفل با نمک پیه یا زراوند و روغن شبت یا روغن سوسن با آب ترب یا مالیدن سلیخه، دارچین، وج، روغن ترب باید دانست که اگر عرق کردن را بخواهند متوقف سازند اول پاشویه با آب معمولی کرده سپس شربت سکنجبین و شربت آب لیمو، عرق کاسنی، شربت بنفشه و غیره به کار برند.