فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه مؤثر دیگر

اکسید دو زنگ 5 گرم
سفیداب قلع 5 گرم
آنزروت 5 گرم
کف دریا 5 گرم
سرنج 5 گرم
گوگرد زرد 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
قنبیل 5 گرم
گلنار 5 گرم
بلوط 5 گرم
نرم کوبیده در یک استکان روغن کتان حل کرده بمالند و بعداً با آب سبوس بشویند.

برای صورت های چرب

دارویهای مؤثر را روزانه جوشانده و کوشش نمایند تا هر چه ممکن است از غذاهای چرب پرهیز کنند و یا با غذاها ترشیجات مصرف نمایند و اگر صورت خیلی چرب است روزانه از شربت انار، شربت آب غوره، شربت آب لیمو استفاده نمایند.
نسخه :
آویشن شیرازی برگ توت سفید یا مغزناخنک یا گل سرخ و یا مریم گلی، نسخه یاد شده برای صورت چرب مفید است اگر صورت خشک باشد از این نسخه استفاده کنند.
نسخه :
بابونه شیرازی 10 گرم
آرد جو 25 گرم
سدر 25 گرم
همه را نرم کوبیده در زرده تخم مرغ حل کرده صورت را بشویند.
اگر صورت چرب باشد و کمی غرور هم داشته باشد از این نسخه استفاده نمایند.
نسخه :
بابونه 5 گرم
آرد جو 25 گرم
سدر 25 گرم
کف دریا 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
همه را نرم کوبیده در سفیده تخم مرغ ریخته بمالند.
نسخه ضد غرورهای چرکین و کورکهای عفونی شده صورت و نیز مؤثر بر تمام حالات عفونی پوست
حنا 5 گرم
قنبیل 5 گرم
آنزروت 5 گرم
اشق 5 گرم
سفیداب قلع 5 گرم
اکسید دو زنگ 5 گرم
دانه مورد 5 گرم
مازو 5 گرم
جفت بلوط 5 گرم
گل همیشه بهار 10 گرم
همه را نرم کوبیده در نصف لیوان سرکه کمی چشیده چندین مرتبه در روز بمالند.

عرق بدن

از نظر علل تعریف عرق را می توان چنین خلاصه کرد که عرق عبارت است از ادرار رقیق شده و بیشتر ترکیبات عرق و ادرار مشابه یکدیگر است، بدین جهت اگر عرق مدتی بماند بدبو شده در محل آن ممکن است ناراحتیهای پوستی از قبیل خارش، سوزش، و پیدایش غرور و لکه های قرمز بنام عرق سوز پیدا شود که بایستی تحت درمان و معالجه قرار گیرد.
مقدار کم عرق برای نرم شدن پوست لازم است، ما اگر زیاد از حد طبیعی گردید زیان می رساند بیشتر بیماریهای قارچی در محل عرق زا زندگی می کند همچنین باکتریها و میکروبها، لذا خیلی زود محل تعریق بدبو می شود.