فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای غرورهای خیلی پیشرفته و چرکین

تخم مورد 15 گرم
سفیداب قلع 5 گرم
کف دریا 5 گرم
برگ عناب خشکیده 10 گرم
همه را نرم کوبیده در یک استکان سرکه حل کرده روزی سه مرتبه بمالند.

نسخه مؤثر دیگر

اکسید دو زنگ 5 گرم
سفیداب قلع 5 گرم
آنزروت 5 گرم
کف دریا 5 گرم
سرنج 5 گرم
گوگرد زرد 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
قنبیل 5 گرم
گلنار 5 گرم
بلوط 5 گرم
نرم کوبیده در یک استکان روغن کتان حل کرده بمالند و بعداً با آب سبوس بشویند.

برای صورت های چرب

دارویهای مؤثر را روزانه جوشانده و کوشش نمایند تا هر چه ممکن است از غذاهای چرب پرهیز کنند و یا با غذاها ترشیجات مصرف نمایند و اگر صورت خیلی چرب است روزانه از شربت انار، شربت آب غوره، شربت آب لیمو استفاده نمایند.
نسخه :
آویشن شیرازی برگ توت سفید یا مغزناخنک یا گل سرخ و یا مریم گلی، نسخه یاد شده برای صورت چرب مفید است اگر صورت خشک باشد از این نسخه استفاده کنند.
نسخه :
بابونه شیرازی 10 گرم
آرد جو 25 گرم
سدر 25 گرم
همه را نرم کوبیده در زرده تخم مرغ حل کرده صورت را بشویند.
اگر صورت چرب باشد و کمی غرور هم داشته باشد از این نسخه استفاده نمایند.
نسخه :
بابونه 5 گرم
آرد جو 25 گرم
سدر 25 گرم
کف دریا 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
همه را نرم کوبیده در سفیده تخم مرغ ریخته بمالند.
نسخه ضد غرورهای چرکین و کورکهای عفونی شده صورت و نیز مؤثر بر تمام حالات عفونی پوست
حنا 5 گرم
قنبیل 5 گرم
آنزروت 5 گرم
اشق 5 گرم
سفیداب قلع 5 گرم
اکسید دو زنگ 5 گرم
دانه مورد 5 گرم
مازو 5 گرم
جفت بلوط 5 گرم
گل همیشه بهار 10 گرم
همه را نرم کوبیده در نصف لیوان سرکه کمی چشیده چندین مرتبه در روز بمالند.