فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد غرور

تخم ترب 10 گرم
سیاهدانه 10 گرم
ریشه انجبار 20 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
گل ارمنی 10 گرم
کف دریا 5 گرم
تخم کتان 20 گرم
همه را نرم کوبیده در آب لیمو و سرکه حل کرده بمالند.

نسخه برای غرورهای خیلی پیشرفته و چرکین

تخم مورد 15 گرم
سفیداب قلع 5 گرم
کف دریا 5 گرم
برگ عناب خشکیده 10 گرم
همه را نرم کوبیده در یک استکان سرکه حل کرده روزی سه مرتبه بمالند.

نسخه مؤثر دیگر

اکسید دو زنگ 5 گرم
سفیداب قلع 5 گرم
آنزروت 5 گرم
کف دریا 5 گرم
سرنج 5 گرم
گوگرد زرد 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
قنبیل 5 گرم
گلنار 5 گرم
بلوط 5 گرم
نرم کوبیده در یک استکان روغن کتان حل کرده بمالند و بعداً با آب سبوس بشویند.