نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه ساده

اول صورت را با آب جوشیده بابونه بشویند تا هنوز خیس است سفیداب کف روی آن بمالند.

نسخه ضد غرور

تخم ترب 10 گرم
سیاهدانه 10 گرم
ریشه انجبار 20 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
گل ارمنی 10 گرم
کف دریا 5 گرم
تخم کتان 20 گرم
همه را نرم کوبیده در آب لیمو و سرکه حل کرده بمالند.

نسخه برای غرورهای خیلی پیشرفته و چرکین

تخم مورد 15 گرم
سفیداب قلع 5 گرم
کف دریا 5 گرم
برگ عناب خشکیده 10 گرم
همه را نرم کوبیده در یک استکان سرکه حل کرده روزی سه مرتبه بمالند.