فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

داروهای خشک کننده غرورها

سفیداب قلع 5 گرم
مرکوروژ 5 گرم
سرنج 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
زاج سبز 5 گرم
کات کبود 5 گرم
گلنار 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
تخم مورد 10 گرم
حنا 5 گرم
همه را نرم کوبیده در نصف لیوان سرکه حل کرده روزانه بمالند، اول اگر صورت را با آب چغندر و آب حنا بشویند و بعداً دارو را بمالند بهتر است.

نسخه ساده

اول صورت را با آب جوشیده بابونه بشویند تا هنوز خیس است سفیداب کف روی آن بمالند.

نسخه ضد غرور

تخم ترب 10 گرم
سیاهدانه 10 گرم
ریشه انجبار 20 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
گل ارمنی 10 گرم
کف دریا 5 گرم
تخم کتان 20 گرم
همه را نرم کوبیده در آب لیمو و سرکه حل کرده بمالند.