نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه دیگر

آردجو، آرد باقلا، ریشه نی قسط، تخم خربزه از هر کدام به مقدار کافی نرم کوبیده با آب خمیر کرده شب به صورت بمالند و صبح با آب مریم گلی بشویند یا:
سفیداب 10 گرم، مردار سنگ 10 گرم، در یک استکان سرکه حل کرده بمالند.

داروهای خشک کننده غرورها

سفیداب قلع 5 گرم
مرکوروژ 5 گرم
سرنج 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
زاج سبز 5 گرم
کات کبود 5 گرم
گلنار 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
تخم مورد 10 گرم
حنا 5 گرم
همه را نرم کوبیده در نصف لیوان سرکه حل کرده روزانه بمالند، اول اگر صورت را با آب چغندر و آب حنا بشویند و بعداً دارو را بمالند بهتر است.

نسخه ساده

اول صورت را با آب جوشیده بابونه بشویند تا هنوز خیس است سفیداب کف روی آن بمالند.