فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

گل سرخ 10 گرم
کندر 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
در آب لیمو حل کرده بمالند.
نسخه :
موم 5 گرم
گل سرخ 10 گرم
وسمه 5 گرم
روغن زیتون 1 استکان
همه را مخلوط کرده در روغن بریزند و به محل بمالند.
اگر سطح بدن پر از غرور یا فرونکلوز باشد و باعث مزاحمت شدید بیمار گردد، داروهای زیر را جوشانده میل نمایند و بدن را با آب ترشک و جوشانده چوب گز یا میوه کاج بشویند و مورد و آرد نخود و جو در حمام به بدن بگیرند و پس از نیم ساعت یا بیشتر بشویند.
نسخه :
ابهل 10 گرم
مغزناخنک 30 گرم
آویشن شیرازی 5 گرم
ریشه ایرسا 10 گرم
بادیان 5 گرم
بسفایج 5 گرم
تخم هویج 10 گرم
بهمن پیچ 10 گرم
ریشه کاسنی 10 گرم
12 روز از مقدار دارو را پس از نیم کوب کردن روزانه جوشانده صبح و عصر میل نمایند و از داروهای مالیدنی (موضعی) استفاده نمایند.
اگر جای غرورها به علت دستکاری مانده باشد می توان روزانه با مالیدن داروهای زیر به بهبودی آن کمک کرد.
نسخه :
مردار سنگ 5 گرم نرم سائیده در یک لیوان گلاب حل کرده مرتباً بمالند.

نسخه دیگر

آردجو، آرد باقلا، ریشه نی قسط، تخم خربزه از هر کدام به مقدار کافی نرم کوبیده با آب خمیر کرده شب به صورت بمالند و صبح با آب مریم گلی بشویند یا:
سفیداب 10 گرم، مردار سنگ 10 گرم، در یک استکان سرکه حل کرده بمالند.

داروهای خشک کننده غرورها

سفیداب قلع 5 گرم
مرکوروژ 5 گرم
سرنج 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
زاج سبز 5 گرم
کات کبود 5 گرم
گلنار 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
تخم مورد 10 گرم
حنا 5 گرم
همه را نرم کوبیده در نصف لیوان سرکه حل کرده روزانه بمالند، اول اگر صورت را با آب چغندر و آب حنا بشویند و بعداً دارو را بمالند بهتر است.