نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

داروهای خشک کننده غرورها یا کورکها

مازو 10 گرم
گلنار 5 گرم
زاج 5 گرم
مردار سنگ 5 گرم
همه را نرم کوبیده در یک استکان سرکه و یک استکان آب لیمو حل کرده روزی چهار مرتبه روی آنها بمالند.
و یا آب آویشن با مریم گلی یا خطمی یا سبوس صورت را بشویند. این فرمول برای کسانی مفید است که صورتشان چرب باشد لاکن اگر صورت خشک باشد بجای آب لیمو و سرکه از شیر استفاده نمایند و برای اینکه خراب نشود روزانه یک قاشق مرباخوری در نصف استکان شیر حل کرده بمالند. پس از تمام شدن دوباره تهیه نمایند.
نسخه :
خون سیاوشان 5 گرم
آنزروت 10 گرم
کف دریا 10 گرم
گل ارمنی 5 گرم
کندر 5 گرم
گلنار 5 گرم
پوست انار 10 گرم
مازو 5 گرم
همه را نرم کوبیده در یک استکان روغن زیتون حل کرده بمالند اگر صورت چرب باشد با سرکه و آب لیمو بمالند.

نسخه دیگر

گل سرخ 10 گرم
کندر 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
در آب لیمو حل کرده بمالند.
نسخه :
موم 5 گرم
گل سرخ 10 گرم
وسمه 5 گرم
روغن زیتون 1 استکان
همه را مخلوط کرده در روغن بریزند و به محل بمالند.
اگر سطح بدن پر از غرور یا فرونکلوز باشد و باعث مزاحمت شدید بیمار گردد، داروهای زیر را جوشانده میل نمایند و بدن را با آب ترشک و جوشانده چوب گز یا میوه کاج بشویند و مورد و آرد نخود و جو در حمام به بدن بگیرند و پس از نیم ساعت یا بیشتر بشویند.
نسخه :
ابهل 10 گرم
مغزناخنک 30 گرم
آویشن شیرازی 5 گرم
ریشه ایرسا 10 گرم
بادیان 5 گرم
بسفایج 5 گرم
تخم هویج 10 گرم
بهمن پیچ 10 گرم
ریشه کاسنی 10 گرم
12 روز از مقدار دارو را پس از نیم کوب کردن روزانه جوشانده صبح و عصر میل نمایند و از داروهای مالیدنی (موضعی) استفاده نمایند.
اگر جای غرورها به علت دستکاری مانده باشد می توان روزانه با مالیدن داروهای زیر به بهبودی آن کمک کرد.
نسخه :
مردار سنگ 5 گرم نرم سائیده در یک لیوان گلاب حل کرده مرتباً بمالند.

نسخه دیگر

آردجو، آرد باقلا، ریشه نی قسط، تخم خربزه از هر کدام به مقدار کافی نرم کوبیده با آب خمیر کرده شب به صورت بمالند و صبح با آب مریم گلی بشویند یا:
سفیداب 10 گرم، مردار سنگ 10 گرم، در یک استکان سرکه حل کرده بمالند.