فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بثور لبنیه (آکنه، غرور جوانی)

دانه های ریز یا نسبتاً درشتی می باشند که گاهی با ترشحاتی که شکل پنیر است همراه بوده که با فشار از آنها خارج می گردد از این رویه آنها بثورات لبنیه یا پنیری گویند، این دانه ها در اوایل سنین بلوغ پیدا شده که مدتی مزاحم بیمار است، دانه ها مزبور در سینه - پشت و صورت ظاهر می گردد باید توجه داشت که اگر زیاد تحت فشار قرار گیرد جای آنها روی پوست باقی می ماند لذا نبایستی آنها را دستمالی کرد.
درمان :
پاکسازی بدن به وسیله ایارج فیقرا و غیره کنند و بعد از پاکسازی صورت را با داروهای تمیز کننده و جلادهنده مثل آرد گرسنه، آردباقلا، پوست تخم مرغ، بشویند اگر بهبودی حاصل نشد.
خربق سفید 5 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
نرم کوبیده در سرکه حل کرده یا تخم کتان 10 گرم سیاهدانه 5 گرم گل سرخ 10 گرم نرم کوبیده در سه استکان سرکه حل کرده به صورت بمالند اگر قویتر خواهند از نسخه زیر استفاده شود.
نسخه :
سیاهدانه 10 گرم نرم کوبیده در 25 گرم خاکستر چوب مو مخلوط کرده در 2 استکان سرکه حل کرده روزی سه مرتبه بمالند و برای شستن صورت از جوشانده سبوس گندم یا برنج استفاده نمایند.
نسخه :
آرد عدس 15 گرم
آرد نخود 15 گرم
نشاسته 15 گرم
آنزروت 10 گرم
مصطکی 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
همه را نرم کوبیده یک قاشق غذا خوری در نصف اسکان شیر حل کرده بمالند و با آب سبوس بعداً بشویند.
نسخه :
موم 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
کف دریا 5 گرم
موم را در 40 گرم روغن کتان حل کرده بقیه داروها را نرم کوبیده به آن اضافه نمایند.
یا تخم کتان 20 گرم، سیاهدانه 20 گرم نرم کوبیده در یک استکان سرکه حل کرده بمالند یا خاکستر مو و سرکه بمالند. شستشو با آویشن، مریم گلی و کندر مفید است.
نسخه :
یک عدد ترب بزرگ (ترب سیاه) را انتخاب کرده درون آن را خالی نموده پر از آرد عدس و برنج کرده سه روز نگهداشته سپس آردها را خارج کرده در سایه بخشکانند روزانه مقداری از آنها را با آب خمیر کرده به محل بثورات لبنیه بمالند یا ساده تر آب ترب را با آرد برنج و آرد عدس مخلوط کرده به صورت بمالند.
نسخه :
مغز پنبه دانه 25 گرم، مروارید یک عدد، خوب هر دو را نرم کوبیده با آب حل کرده شب بمالند صبح بشویند یا به مدت سه روز صندل را در آب اسپرزه سائیده بمالند یا آرد عدس، آرد نخود 25 گرم، نشاسته 15 گرم، آنزورت 10 گرم، مصطکی 5 گرم، بوره ارمنی 5 گرم یا اینکه همه را برابر انتخاب کرده نرم سائیده مقداری از آن را حل کرده شب بمالند صبح با آب گرم بشویند.
نسخه :
این داروها مصفی صورت نیز می باشند.
آرد جو و عدس، زرنباد، کتیرا، پوست نارنج، صدف سوخته یا پوست تخم مرغ سوخته از هر یک به مقدار لازم مغز تخم کدو و مغز بادام از هر کدام 2 برابر، کنجد، زردچوبه، آرد باقلا از هر یک چهار برابر همه را نرم کوبیده مقداری از آن را در آب حل کرده بر چهره بمالند موقعی که خشک شده با آب گرم بشویند دوباره تکرار کنند مثلاً این عمل را صبح تا ظهر چهار مرتبه تکرار کنند.
نسخه :
اشنان را سوزانده تا قلیا به دست آید سپس بمالند یا مازو، تخم شاهی، و زاج از هر کدام به نسبت مساوی کوبیده در زهره گاو ریخته بمالند یا آنزروت، اشنان، مردار سنگ و براده مس و صدف سوخته را کوبیده با سرکه بمالند یا سیاهدانه را نرم کوبیده در سرکه حل کرده شب بمالند صبح با آب سبوس بشویند.

زگیل

دانه های گرد و سفتی هستند که بر روی نقاط مختلف بدن بخصوص پشت دستها مخصوصاً در کودکان بیشتر دیده می شود و انواع و اقسام بوده و گاهی چندین عدد آنها در نقطه ای از پوست جمع میشوند.
درمان :
برای از بین بردن ماده بیماری زا مصرف ماءالاصول(22) مؤثر است خوردن روغن کرچک و یا بادام توصیه می شود و دادن افتیمون یا گل قند مؤثر است. مالیدن زیل بز با سرکه روی آنها به مدت معدودی مؤثر بوده و نیز برای اسقاط آنها سیاهدانه را نرم کوبیده در سرکه و نمک حل کرده بمالند یا شیره انجیر را به اطراف آن مدام بمالند و پس از آن با پیه مرغ چرب کنند، اگر زیاد موجب آزار شوند بایستی یک گرم زرنیخ را با 2 گرم آهک نرم سائیده در یک استکان سرکه حل کرده روزانه روی آنها بمالند یا اشق را حل کرده یا آنزورت حل کرده بمالند و برای گوشهای زیادی هم مفید است، مالیدن آب خرفه و پوست انار یا کوبیده هلیله و آمله با سرکه یا گوگرد، زرنیخ و سیاهدانه برابر با سرکه یا اوشق و مقل را نرم کوبیده به نسبت مساوی در سرکه حل کرده و به آن گل خطمی، تخم مرو، تخم کتان، بابونه، بنفشه هر یک 5/2 گرم نرم کوبیده اضافه کرده روزانه بمالند یا زاج، مازو و تخم شاهی به نسبت مساوی نرم کوبیده با زهره گاو بمالند.
نسخه :
برگ تازه گشنیز را کوبیده با عسل بمالند مالیدن اشگ چوب مو نیز مفید است.

نسخه دیگر ضد زگیل

سیاهدانه 10 گرم، سیر 5 گرم، زرنیخ سرخ 5/2 گرم کوبیده در نصف استکان سرکه ریخته یک عدد سفیده تخم مرغ اضافه کرده روی آنها بمالند.