فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه تیزاب فاروق

این دارو از بین برنده گوشت زیادی زخمها و از بین برنده زگیل ها و خالها برآمده پوست و نیز زایل کننده لکه های سیاه بدن می باشد لکه های سفید برص و بثورات خارش دار پوستی را معالجه می نمایند. فرمول آن به قرار زیر است:
زاج سیاه 2 قسمت
شوره 1 قسمت
مخلوط کرده نرم کوبیده با تیزاب ممزوج نموده به محل بیماری بمالند.

نسخه های ساده برای برص

تخم شاهی 25 گرم نرم کوبیده 10 روز با شیر بز میل نمایند.
تریاق کبیر به اندازه یک فندق صبح و ظهر و شب تا 40 روز مصرف نمایند.

داروهای زیر همه برای ماساژ بر ضد برص بکار می رود

غازیاقی نرم سائیده یا رنساس یا شیطرج یا سرکه یا تخم شاهی و خون پرستو یا لاجورد با سرکه و پوست کدو یا کف دریا و خون کبوتر یا سیاهدانه و سرکه یا ریشه انجیر دشتی و سرکه یا صندل سرخ و زاج یا آب لیمو یا جدوار و سرکه یا کندوش و عسل یا نشادر و روغن گل یا نشادر و زرده تخم مرغ.