فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درمان از قول جوان کوردو

شاه تره ، غاریاقی، گاوزبان، تخم ترشک، افسنطین، کشمش، جو از هر کدام 25 گرم، بادرنجویه و غافث از هر کدام 15 گرم، ریشه خطمی و بادیان و ریشه شیرین بیان از هر کدام 20 گرم تخم خرفه، تخم کاهو، تخم کاسنی، گشنیز، سنا، افتیون، بسفایج، از هر کدام 5 گرم همه را جوشانده صاف نموده روزی 3 استکان از آن محلول میل نمایند یا روزی 10 گرم از همه را جوشانده صبح و عصر میل نمایند سپس از هر سه هلیله 15 گرم، غاریقون 5 گرم، ریوند 5 گرم، اذخر مکی و زنجبیل از هر یک 5 گرم، داروهای اخیر را نرم کوبیده، روزی سه قاشق چایخوری کفلمه نمایند در مدتی که بیمار مشغول معالجه و درمان است بایستی روزانه روغن تخم شلغم را تهیه کرده به محل برص بمالند.
نسخه :
وج 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
پوست هلیله زرد 5 گرم
مصطکی 10 گرم
زراوند 5 گرم
کندر 5 گرم
حب الغار 5 گرم
نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی 3 قاشق مرباخوری میل نمایند.
نسخه :
این نسخه برای همه بیماریهای رطوبتی و برای صاحبان فلج و برص و لکه های قهوه ای پوست نافع است.
فلفل 5 گرم
میخک 5 گرم
سلیخه 5 گرم
سعد 5 گرم
برنگ کابلی 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
تخم نیلوفر 5 گرم
تربد 5 گرم
شکر سرخ 25 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه تیزاب فاروق

این دارو از بین برنده گوشت زیادی زخمها و از بین برنده زگیل ها و خالها برآمده پوست و نیز زایل کننده لکه های سیاه بدن می باشد لکه های سفید برص و بثورات خارش دار پوستی را معالجه می نمایند. فرمول آن به قرار زیر است:
زاج سیاه 2 قسمت
شوره 1 قسمت
مخلوط کرده نرم کوبیده با تیزاب ممزوج نموده به محل بیماری بمالند.

نسخه های ساده برای برص

تخم شاهی 25 گرم نرم کوبیده 10 روز با شیر بز میل نمایند.
تریاق کبیر به اندازه یک فندق صبح و ظهر و شب تا 40 روز مصرف نمایند.