فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برص یا لکه های سفید صورت یا بدن

برص

یکی از بیماریهای مزاحم و ناراحت کننده ایست که هنوز علت اصلی آن معلوم نشده و دانشمندان نظریات مختلفی درباره پیدایش آن قائلند، قهره و ترس و هیجان و ناراحتیهای روحی در پیدایش آن بی تأثیر نیست معلوم نیست به چه علت ملانین زیر پوست (رنگ دانه پوست) در جائی از بدن از بین رفته و سفید رنگ می شود در هر صورت برصهائی که در فشار بین دو انگشت سرخ رنگ شده و خون در آن جمع می شود بیشتر علاج پذیرند تا آنهائی که در فشار همچنان سفید باقی می مانند، این بیماری اگر در بدن و در نقاط پوشیده باشد بهتر است تا در صورت و جاهای برهنه بدن.
درمان :
درمان این بیماری طولانی و مبتلایان بایستی با صبر و مقاومت و با حوصله کامل تحت درمان و دارو قرار گیرند تا پس از ماهها حتی سالها نتیجه به دست آوردند.
نسخه :
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم (ناشتا)
تخم کرفس 20 گرم
همه را نیم کوب کرده هر روز صبح 5 گرم جوشانده میل نمایند
دادن ایارج فیقرا به مدت یک ماه توصیه می شود، دستور بالا را نیز باید یک ماه صبح ناشتا بکار برند. این دستورات را هر چند روز باید قطع کرد و بجای آن اطریفل کبیر روزی سه قاشق چایخوری مصرف نمود مربای هلیله نیز به تناوب میل نمایند و از لبنیات و بقولات سرد، ماهی و آب زیاد و غذاهای شب مانده و مولد بلغم و خسته شدن زیاد بپرهیزند و بیشتر از غذاهای گرم و خشک میل نمایند، پس از پاک سازی بدن داروهای موضعی و مالیدنی به کار برند، داروهائی که جاذب خون به محل بیماری هستند مؤثرند که بیشتر به صورت مالیدنی بکار می روند مثل، زفت، خردل، خربق سفید، خربق سیاه، مویزج، کندش، آهک، زرنیخ سرخ و زرد، اشق، بورق پیاز عنصل شیطرنج، عاقرقرحا، سیاهدانه، گوگرد و پوست ریشه کبر، از این داروها چند یا یک عدد از آنها را نرم کوبیده روزی سه مرتبه با روغن کتان روی پوست بمالند پس از مالیدن محل را اگر در مقابل آفتاب قرار دهند، تا خیلی سرخ شود بهتر است، بعداً محل بیماری را می توان با سرکه شستشو داد اگر محل برص کم و جای آن در صورت و جاهای حساس بدن نباشد میتوان بر روی آن داروئی قرار داد که زخم شود یا طاول کند تا پس از بهبودی زخم ایجاد شده، محل مرض نیز بهبودی یابد. این داروها عبارتند از زرایح (حشره ایست از تیره بندپائیان در فارس به آن اله کلنگ گویند). و سرکه با عسل و زبل حمام چلغور کبوتر، تخم ترب، فرفیون، و تیزاب و غیرو:
وقتی که این داروها باعث زخم شدن محل برص شدند دیگر آنها را نبایستی بکار برد و باید بجای آنها داروهای ترمیم کننده زخم مصرف نمایند.
داروهائی وجود دارند که برای رنگین شدن محل برص به کار می رود مثل روناس، مر، نیل، وسمه، شیطرج، براده آهن و سرکه و یا محلول بادنجان له شده و پخته را روی محل رنگ پریده بمالند این طریق رنگ آمیزی را باید مرتباً ادامه دهند، برای اینکار باید اول محل بیماری را با آب مازو بشویند سپس داروی رنگ کننده ای که خشک شده است بایستی با آب زاج شستشو داده شود. اگر برص قسمت کوچکی از سطح بدن را فرا گرفته باشد میتوان آن محل را سوزاند.
در بعضی از مواقع در تعقیب سوختگی ها، زخمها و جراحات رنگ دانه پوست آن قسمت از بین رفته شکل برص را به خود می گیرد، برای از بین بردن اینگونه رنگ پریدگیها می توان، رناس، شیطرج، آب مرزنجوش، و آب کاکنج را به کار برد.

درمان برص

گوگرد زرد و گوگرد سفید را به نسبت مساوی کوبیده در روغن زیتون و سرکه حل کرده بمالند.