فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای از بین بردن خال کوبیها

اول بایستی محل را با آب گرم نطرون شستشو داده و بعداً سقز را در عسل حل کرده ضماد نمایند این ضماد بایستی به مدت سه روز روی پوست قرار داشته باشد سپس برداشته آن را با آب نمک بشویند دوباره ضماد نمایند این عمل را باید آنقدر تکرار کنند تا خالها محو شود. (نطرون بوره ارمنی).
یا عسل بلا در روی آن مالیده با سوزن خالکوبی روی آن بزنند تا عسل در پوست فرو رود این عمل باعث می شود که پوست زخم شده و خورده شود بعداً برای بهبودی زخم از پمادهای مناسب میتوان استفاده نمود.

نسخه دیگر برای لک آبستنی و کک مک

نشاسته 15 گرم
آرد باقلا 15 گرم
پوست تخم مرغ 10 گرم
مردار سنگ 5 گرم
تخم ترب 10 گرم
مغز تخم خیار 15 گرم
مغز تخم خربزه 15 گرم
مغز بادام تلخ 15 گرم
همه را نرم کوبیده با شیر بمالند.

برص یا لکه های سفید صورت یا بدن