فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

داروهای مؤثر با خالها (کک مک)

این رنگ دانه های نقطه ای شکل که در سطح بدن کمتر و در صورت بیشتر دیده می شوند ملانین یا رنگ دانه پوست است که به علل نامعلومی بدین شکل تظاهر می نماید آنها که سطحی بوده و تازه شروع شده باشند به درمان جواب مثبت می دهند اما آنها که کهنه و در عمق پوست نشسته اند مقاوم ترند، آنچه باعث زیاد شدن و پر رنگ شدن آنها می گردد عبارت است از تابش آقتاب و نور خورشید خوردن غذاهای محرک مثل فلفل بادنجان گوجه فرنگی و بعضی ها معتقدند خوردن مغز کله گوسفند در ازدیاد آنها مؤثر است.
درمان :
آنچه در لک صورت گذشت در درمان این بیماری نیز به کار می رود.
پونه کوهی را نرم سائیده در سرکه حل کرده بمالند (مقصود از مشگ طرامشیع است) پوست کدو را نرم کوبیده با سرکه به صورت خمیر در آورده ضماد کنند اگر مقاوم بوده و از بین نروند زربیخ زرد نیم قسمت، کندش یک قسمت با آب خمیر کرده ضماد نمایند قبلاً بایستی صورت را با آب گرم بشویند. (مثلاً زرنیخ 1 گرم - کندش 2 گرم).

آثار خون مردگی

این آثار که در اثر ضربه و سقطه به وجود می آید به صورت سبز رنگ در زیر پوست باقی می ماند که با ضماد برگ ترب یا برگ نعناع و یا کمی زرنیخ و اوشق از بین می رود.

برای از بین بردن خال کوبیها

اول بایستی محل را با آب گرم نطرون شستشو داده و بعداً سقز را در عسل حل کرده ضماد نمایند این ضماد بایستی به مدت سه روز روی پوست قرار داشته باشد سپس برداشته آن را با آب نمک بشویند دوباره ضماد نمایند این عمل را باید آنقدر تکرار کنند تا خالها محو شود. (نطرون بوره ارمنی).
یا عسل بلا در روی آن مالیده با سوزن خالکوبی روی آن بزنند تا عسل در پوست فرو رود این عمل باعث می شود که پوست زخم شده و خورده شود بعداً برای بهبودی زخم از پمادهای مناسب میتوان استفاده نمود.