فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه خیلی مؤثر برای لک صورت

تخم ترب 5 گرم، تخم شلغم 5 گرم، تخم نیلوفر 5 گرم، تخم شبدر و سیاهدانه از هر کدام 10 گرم، تخم خیار و خربزه از هر کدام 10 گرم، اشنان 10 گرم، کف دریا 5 گرم، نشاسته 10 گرم همه را نرم کوبیده یک قاشق مرباخوری در نصف استکان شیر حل کرده بمالند.
همچنان که مکرر متذکر شده است برای شفاف شدن صورت و پوست بدن لازم است بدن را از جرمهای اضافی و خلطهای بیماری زا پاک و تصفیه نمود تا از این رهگذر خون صاف و روشن و رقیق و طبیعی شده، چهره پاک و شفاف شود، برای این کار میتوان از داروهای زیر استفاده کرد:
شربت افتیمون، ایارج فیقرا، ماءالجبن، شربت آلو، و تمرهندی، شربت انار و عناب. بعد از به کار بردن داروهای فوق و تصفیه شدن خون و پاک سازی بدن از خلط غالب، دستورات زیر مفید است:
نسخه :
ریشه نی 10 گرم
تخم ترب 10 گرم
تخم شاهی 10 گرم
کندش 5 گرم
همه را نرم کوبیده در یک استکان سرکه حل کرده بمالند این دستور برای صورتهای چرب مفیدتر است اگر صورت خشک باشد باید داروهای فوق را در شیر حل کرده بمالند.
نسخه :
بوره ارمنی 5 گرم
قسط 5 گرم
فلفل 5/2 گرم
تخم خربزه 20 گرم
تخم ترب 10 گرم
تخم تره 10 گرم
تخم شاهی 10 گرم
آرد باقلا 15 گرم
خردل 3 گرم
حب المحلب 10 گرم
حب بلیسان 5 گرم
مغزبادام 15 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
همه را نرم کوبیده در آب انجیر حل کرده روزی سه مرتبه بمالند (این دستور برای صورتهائی است که دارای لکهای زیادی می باشند)
نسخه :
پوست تخم مرغ 5 گرم
اشنان 10 گرم
کف دریا 5 گرم
کندر 5 گرم
آرد عدس 15 گرم
آرد باقلا 15 گرم
آرد نخود 15 گرم
مامیران 5 گرم
فوفل 5 گرم
همه را نرم کوبیده با آب ترب خمیر کرده به صورت بمالند و پس از چهار ساعت با آب سبوس گندم یا برنج بشویند این عمل را در روز چند مرتبه می توان تکرار کرد.
نسخه :
اشق 5 گرم
مقل 5 گرم
سرکه 1 استکان
داروها را نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند.
نسخه :
مصطکی 10 گرم
سرکه انگوری 1 استکان
مصطکی را نرم کوبیده در سرکه حل کرده مصرف نمایند.
نسخه :
شیره بارتنگ 1 استکان
شیره گل سرخ 1 استکان
شیره تخم ترشک 1 استکان
از این مقدار میتوان بنابر احتیاج انتخاب کرده با پوست تخم مرغ کوبیده داخل کرده بمالند.
10 گرم تخم ترب را نرم کوبیده در یک استکان شیر حل کرده مرتباً به صورت بمالند سپس با آب سبوس بشویند.
مغز بادام تلخ 20 گرم در آب انجیر حل کرده به صورت بمالند و یا خار شتر را سوزانده و خاکستر آن را در عسل ریخته یا سیاهدانه را نرم کوبیده با صابون حل کرده یا صبر زرد را در سرکه ریخته بمالند یا آنزروت دو برابر، کتیرا یک برابر هر دو را نرم کوبیده در شیر بز حل کرده بمالند یا برگ توت سائیده را با عسل یا بهمن سرخ و سفید سائیده را با نمک و عسل یا تخم کتان بوداده را به نسبت مساوی سائیده با آب انجیر بمالند.

داروهای مؤثر با خالها (کک مک)

این رنگ دانه های نقطه ای شکل که در سطح بدن کمتر و در صورت بیشتر دیده می شوند ملانین یا رنگ دانه پوست است که به علل نامعلومی بدین شکل تظاهر می نماید آنها که سطحی بوده و تازه شروع شده باشند به درمان جواب مثبت می دهند اما آنها که کهنه و در عمق پوست نشسته اند مقاوم ترند، آنچه باعث زیاد شدن و پر رنگ شدن آنها می گردد عبارت است از تابش آقتاب و نور خورشید خوردن غذاهای محرک مثل فلفل بادنجان گوجه فرنگی و بعضی ها معتقدند خوردن مغز کله گوسفند در ازدیاد آنها مؤثر است.
درمان :
آنچه در لک صورت گذشت در درمان این بیماری نیز به کار می رود.
پونه کوهی را نرم سائیده در سرکه حل کرده بمالند (مقصود از مشگ طرامشیع است) پوست کدو را نرم کوبیده با سرکه به صورت خمیر در آورده ضماد کنند اگر مقاوم بوده و از بین نروند زربیخ زرد نیم قسمت، کندش یک قسمت با آب خمیر کرده ضماد نمایند قبلاً بایستی صورت را با آب گرم بشویند. (مثلاً زرنیخ 1 گرم - کندش 2 گرم).

آثار خون مردگی

این آثار که در اثر ضربه و سقطه به وجود می آید به صورت سبز رنگ در زیر پوست باقی می ماند که با ضماد برگ ترب یا برگ نعناع و یا کمی زرنیخ و اوشق از بین می رود.