فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

غازه

شیطرج 10 گرم، نرم کوبیده در یک استکان سرکه حل کرده روزی سه مرتبه بمالند و بعد از آن صورت با آب جوشیده خارخسک بشویند.

نسخه ضد لک

آرد نخود 15 گرم
آرد عدس 15 گرم
کتیرا 5 گرم
زعفران 1 گرم
نشاسته 15 گرم
آرد باقلا 15 گرم
تخم خربزه 10 گرم
تخم خیار 10 گرم
همه را نرم کوبیده و الک کرده، یک قاشق مرباخوری از آن را در نصف استکان شیر حل کرده لک صورت را به وسیله آن ماساژ دهند این عمل را چندین مرتبه در روز بایستی انجام داد.

نسخه ساده برای لک صورت

چکیده خنک ساده ترین داروی لک زدای صورت است یا 10 گرم ریوند چینی را نرم کوبیده در یک استکان سرکه حل کرده مرتباً با آن صورت را ماساژ دهند (چکیده خنک بیشتر در حوالی شیراز است).