فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای لکه های قهوه ای پوست و لک صورت

رشه ایرسا 20 گرم
گل ارمنی 10 گرم
اشق 5 گرم
نشاسته 10 گرم
مغز تخم خربزه 10 گرم
آرد نخود 10 گرم
آرد باقلا 10 گرم
همه را نرم سائیده یک قاشق مرباخوری در آب شنبلیله حل کرده بمالند این مقدار را می توان به دلخواه کم یا زیاد نمایند مقدار و مصرف دارو بستگی به سطح و وسعت بیماری دارد.

نسخه برای لک های مقاوم

گل ارمنی 10 گرم
تخم کلم 15 گرم
تخم شلغم 15 گرم
زرنیخ 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده یک قاشق مرباخوری در یک استکان آب شنبلیله حل کرده بمالند و پس از یک ساعت با آب گرم بشویند.

نسخه برای لک صورت و لکهای قهوه ای پوست

تخم شبدر 5 گرم
اشق 5 گرم
تخم شنبلیله 10 گرم
تخم کرفس 10 گرم
تخم کلم 10 گرم
تخم کتان 10 گرم
سیاه دانه 10 گرم
آرد نخود 15 گرم
آرد باقلا 15 گرم
مغز تخم خربزه 15 گرم
مغز تخم خیار 15 گرم
همه آنها را نرم کوبیده با سرکه بمالند سپس صورت و بدن را با آب گل بنفشه یا آب کرفس بشویند.
صفحه 425
پزشکی در یونان قدیم
تصویر فوق یک پزشک یونانی را در حال مدارای یک بیمار مبتلا به امراض پوستی نشان می دهد.
صفحه 426
پزشکی در مصر قدیم
تصویر فوق یک پزشک مصری در را در (1400-1500 قبل از میلاد مسیح) نشان میدهد. این پزشک لباس سفید پلیسه شده و کلاه گیس مخصوص که نشان وقار پزشکی بوده است ملبس میباشد. او مشغول معالجه بیماریست که فک او دچار عارضه کزاز می باشد. این بیماری در یک طومار قدیمی تشریح شده است که امروزه بنام ادوین اسمیت پاپیروس نامیده می شود.
پزشک با اطمینان کامل و مهربانی زیاد مشغول معالجه بوده در حالی که بیمار بوسیله تکیه گاه آجری بطور نشسته نگاهداری شده است. دستورات درمانی روی طوماری که در دست دستیار پزشک است نوشته شده است.
پزشکی مصر 2500 سال در دنیای قدیم مقام شامخی داشته است.