فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

بوره ارمنی یک جزء مغز بادام شیرین 2 جزء خوب نرم سائیده با شیر بمالند.

نسخه موثر دیگر

مغز تخم خربزه 5 گرم
پوست ریشه نی 5 گرم
تخم شاهی 20 گرم
تخم ترب 20 گرم
کندر 5 گرم
همه را نرم کوبیده یک قاشق مرباخوری در نصف استکان آب ترب سیاه حل کرده شب بمالند و صبح با دستورات قبلی بشویند

لک صورت

پوست و گوشت و تخم خربزه را خوب نرم سائیده با بوره (براکس) مخلوط کرده بمالند این فرمول برای قارچ های پوستی (پتی ریازیس) نیز خیلی مؤثر است داروهای فوق را باید چرخ کرده یک استکان از آن را با 5 گرم بوره مخلوط کرده بمالند پس از سه چهار ساعت بشویند.