فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای لک

نشاسه 25 گرم
کتیرا 5 گرم
کتیرا را خوب سائیده با نشاسته داخل کرده روزانه با شیر بمالند.

نسخه دیگر

بوره ارمنی یک جزء مغز بادام شیرین 2 جزء خوب نرم سائیده با شیر بمالند.

نسخه موثر دیگر

مغز تخم خربزه 5 گرم
پوست ریشه نی 5 گرم
تخم شاهی 20 گرم
تخم ترب 20 گرم
کندر 5 گرم
همه را نرم کوبیده یک قاشق مرباخوری در نصف استکان آب ترب سیاه حل کرده شب بمالند و صبح با دستورات قبلی بشویند