فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

لک صورت توأم با غرور

بوره 5 گرم
آنزروت 5 گرم
مصطکی 5 گرم
مقل 5 گرم
کندر 5 گرم
مردارسنگ 5 گرم
سفیداب قلع 5 گرم
نشاسته 5 گرم
اشنان 5 گرم
همه را نرم کوبیده قبلاً 20 عدد انجیر را خوب جوشانده آب آن را تهیه کرده روزانه یک قاشق مرباخوری از پودر فوق را در نصف استکان آب انجیر ریخته بمالند، بقیه آب انجیر را می توان در یخچال نگهداری نمود.
توضیح: در نبودن بوره از برگ شنبلیله و افسنطین استفاده شود.

نسخه برای لک

نشاسه 25 گرم
کتیرا 5 گرم
کتیرا را خوب سائیده با نشاسته داخل کرده روزانه با شیر بمالند.

نسخه دیگر

بوره ارمنی یک جزء مغز بادام شیرین 2 جزء خوب نرم سائیده با شیر بمالند.