فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای پسوریازیس و اگزماهای تر و غرورها

سفیداب قلع 5 گرم
مردار سنگ 5 گرم
سرنج 5 گرم
کف دریا 5 گرم
نشادر 5 گرم
گوگرد زرد 5 گرم
مرکوروژ(20) 5/2 گرم
گل ارمنی 10 گرم
زرنیخ(21) 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده در 4 استکان روغن برزک ریخته بمالند. ناگفته نماند که پس از روغن مالی باید دست ها را خوب بشویند یا با چیزی غیر از دست ها بمالند.
گیاهانی که دارای ایزوکینون و کریزاروبین هستند روی پسوریازیس مؤثرند مثل اکلیل یا ناخنک، با قدوی مصری، آنزروت یا گنجیده و شیرین بیان

نسخه مؤثر و آزمایش شده

برگ نرم شده 100 گرم
ماست گاو 200 گرم
سرکه انگور 200 گرم
حنا 20 گرم
قارا 20 گرم
همه را جوشانده تا کمی سفت شود (بقوام آید) صبح، ظهر و شیرین بیان به محل بیماری بمالند.

بیماریهای چهره (صورت)