فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه خیلی مجرب

آویشن شیرازی، شنبلیله، درمنه ترکی، ریشه کبر، تخم شبدر، مورد، برگ بادام تلخ از هر کدام 5 گرم نیم کوب کرده و روزانه مقداری از آن را جوشانده با سرکه بمالند.
نسخه :
شاه تره 10 گرم
تخم ترشک 10 گرم
گل خطمی 10 گرم
برگ گردو 5 گرم
همه را نیم کوب کرده در آب جوشانده با سرکه بمالند یا اینکه همه را در آب و سرکه بپزند تا کمی سفت شود سپس صاف کرده محلول آن را بمالند. نسخه :
ریشه و برگ کنگر وحشی را جوشانده آب آن را بمالند.
کنگر فرنگی نیز همین خاصیت را دارد، ناگفته نماند بجای ریشه می توان از همه گیاه به صورت جوشانده استفاده نمود. مالیدن منداب یا روغن بزرگ که داروی بسیار مناسبی برای کچلی است به صورت ماساژ هم برای پسور یا زیس هم برای بیماریهای قارچی مؤثر و مفید است این روغن دارای ویتامین (ای) می باشد.

نسخه برای پسوریازیس و اگزماهای تر و غرورها

سفیداب قلع 5 گرم
مردار سنگ 5 گرم
سرنج 5 گرم
کف دریا 5 گرم
نشادر 5 گرم
گوگرد زرد 5 گرم
مرکوروژ(20) 5/2 گرم
گل ارمنی 10 گرم
زرنیخ(21) 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده در 4 استکان روغن برزک ریخته بمالند. ناگفته نماند که پس از روغن مالی باید دست ها را خوب بشویند یا با چیزی غیر از دست ها بمالند.
گیاهانی که دارای ایزوکینون و کریزاروبین هستند روی پسوریازیس مؤثرند مثل اکلیل یا ناخنک، با قدوی مصری، آنزروت یا گنجیده و شیرین بیان

نسخه مؤثر و آزمایش شده

برگ نرم شده 100 گرم
ماست گاو 200 گرم
سرکه انگور 200 گرم
حنا 20 گرم
قارا 20 گرم
همه را جوشانده تا کمی سفت شود (بقوام آید) صبح، ظهر و شیرین بیان به محل بیماری بمالند.