فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کچلی پوست یا سر

این بیماری مبداء قارچی دارد و بعضی از آنها بسیار مقاوم و سالها مزاحم بیمار است و دارای انواع و اقسام می باشد بطور کلی داروهای زیر بر بیشتر آنها مؤثر است.
نسخه :
تخم کرفس 10 گرم
تخم کلم 10 گرم
سیاه دانه 20 گرم
گل زبان درقفا 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
گوکرد زرد 5 گرم
به اندازه احتیاج نرم کوبیده در سرکه حل کرده به محل بیماری بمالند و محل را خوب ماساژ داده تا تأثیر بیشتری نماید. و یک روز در میان مقداری از داروی فوق را که قبلا در آب چوشانده میوه کاج خیس کرده باشند در حمام یا در غیر از حمام به بدن یا به محل بیماری بمالند. این درمان و این طریقه معالجه بیشتر برای بیماری پسوریازیس هم مؤثر است.
نسخه :
مقداری از برگ بادام تلخ را کوبیده آب آن را به محل بیماری بمالند.
نسخه :
بهترین داروی کچلی شستشوی محل بیماری با چوبک است که بایستی چوبک را نرم سائیده در آب جوش حل کرده با آب آن شستشو نمایند.

نسخه خیلی مجرب

آویشن شیرازی، شنبلیله، درمنه ترکی، ریشه کبر، تخم شبدر، مورد، برگ بادام تلخ از هر کدام 5 گرم نیم کوب کرده و روزانه مقداری از آن را جوشانده با سرکه بمالند.
نسخه :
شاه تره 10 گرم
تخم ترشک 10 گرم
گل خطمی 10 گرم
برگ گردو 5 گرم
همه را نیم کوب کرده در آب جوشانده با سرکه بمالند یا اینکه همه را در آب و سرکه بپزند تا کمی سفت شود سپس صاف کرده محلول آن را بمالند. نسخه :
ریشه و برگ کنگر وحشی را جوشانده آب آن را بمالند.
کنگر فرنگی نیز همین خاصیت را دارد، ناگفته نماند بجای ریشه می توان از همه گیاه به صورت جوشانده استفاده نمود. مالیدن منداب یا روغن بزرگ که داروی بسیار مناسبی برای کچلی است به صورت ماساژ هم برای پسور یا زیس هم برای بیماریهای قارچی مؤثر و مفید است این روغن دارای ویتامین (ای) می باشد.

نسخه برای پسوریازیس و اگزماهای تر و غرورها

سفیداب قلع 5 گرم
مردار سنگ 5 گرم
سرنج 5 گرم
کف دریا 5 گرم
نشادر 5 گرم
گوگرد زرد 5 گرم
مرکوروژ(20) 5/2 گرم
گل ارمنی 10 گرم
زرنیخ(21) 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده در 4 استکان روغن برزک ریخته بمالند. ناگفته نماند که پس از روغن مالی باید دست ها را خوب بشویند یا با چیزی غیر از دست ها بمالند.
گیاهانی که دارای ایزوکینون و کریزاروبین هستند روی پسوریازیس مؤثرند مثل اکلیل یا ناخنک، با قدوی مصری، آنزروت یا گنجیده و شیرین بیان