فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ضماد ضد اگزما

سفیداب قلع 5 گرم، گوگرد زرد 5 گرم آب لیمو 2 استکان با هم ممزوج نمایند در صورتیکه خارش زیاد باشد آب برگ کاسنی و کاهو و ترشک را مخلوط کرده قدری سرکه اضافه نموده بمالند.

نسخه ضماد دیگر

مقل 5 گرم
حنا 5 گرم
قنبیل 5 گرم
صبر زرد 5 گرم
براده مس 5 گرم
کات کبود 5 گرم
همه را نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند یا سفیداب قلع، سرنج، مردارسنگ، زاج برابر کوبیده در سرکه حل کرده یا در آب لیمو حل کرده قدری عسل و روغن زیتون اضافه کرده بمالند.
مورد را سائیده با آب خمیر کرده یا پوست تمرهندی با آب خمیر کرده یا کمی تنباکوی سوخته را با ماست داخل کرده بمالند.

مرهم کات کبود

5 گرم توتیا، یا کات کبود را در یک استکان گلاب خیسانده با 5 گرم موم و 20 گرم روغن گل بمالند یا توتیا را نرم سائیده با موم و روغن آمیخته بمالند روغن گندم یا روغن چوب گز و جو مفید و مؤثرند برای به دست آوردن روغن فوق یک ظرف شیشه ای را پر از گندم یا جو نیم کوبیده شده یا چوب درخت گز نیم کوبیده شده کرده و سر آن را با قطعه ای پشم یا پنبه پوشانده آن را وارونه در ظرفی پر از آتش قرار می دهند بطوریکه عرق آن بتواند از سر ظرف شیشه ای در یک ظرف دیگر بچکد یا روغن پوست نارگیل را به طریق زیر تهیه کرده بمالند: پوست خارجی نارگیل را نیم کوب کرده، کات کبود و نشادر هر یک 10 گرم سایئده سپس همه را در ظرف عرق گیری قرار داده، عرق آنها را گرفته بمالند.
نسخه :
کوبیده مازو و سرکه، کوبیده تخم و برگ و ریشه ترشک و سرکه، خربق سیاه و سفید و سرکه، خردل و سرکه و یا ریوند و سرکه یا تخم تمرهندی و آب لیمو یا جدوار آب لیمو یا آب غوره و سرکه یا مرو و سرکه یا براده آهن یا مس و کات کبود و سرکه بمالند.
روغن ترب یا روغن بادام تلخ، یا روغن گردو یا روغن کتان یا روغن سندروس و آب لیمو یا روغن شقایق بمالند 5 گرم صندل و 5 گرم نارگیل و 5 گرم مازو و 5 گرم گوگرد را سائیده با آب لیمو بمالند یا زنیان و نخود را برابر انتخاب کرده نرم کوبیده خمیر کرده ضماد نمایند یا برگ کرچک را کوبیده آب آن را مرتباً بمالند این عمل را مدت یکماه باید تکرار نمایند تا بهبودی کامل حاصل گردد. یا سیر را کوبیده با آب مازو حل کرده بمالند این نیز خیلی مؤثر است.
نسخه :
شاه تره را نرم کوبیده به مقدار 10 گرم و حنا 5 گرم و زاج بو داده 5/2 گرم همه را نرم سائیده در یک استکان ماست حل کرده بمالند.