فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای اگزما

ریشه درخت گز را نرم سائیده با پیه مرغ آمیخته ضماد نمایند ریشه برنجاسف را جوشانده روزی چندین مرتبه بمالند.

ضماد ضد اگزما

سفیداب قلع 5 گرم، گوگرد زرد 5 گرم آب لیمو 2 استکان با هم ممزوج نمایند در صورتیکه خارش زیاد باشد آب برگ کاسنی و کاهو و ترشک را مخلوط کرده قدری سرکه اضافه نموده بمالند.

نسخه ضماد دیگر

مقل 5 گرم
حنا 5 گرم
قنبیل 5 گرم
صبر زرد 5 گرم
براده مس 5 گرم
کات کبود 5 گرم
همه را نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند یا سفیداب قلع، سرنج، مردارسنگ، زاج برابر کوبیده در سرکه حل کرده یا در آب لیمو حل کرده قدری عسل و روغن زیتون اضافه کرده بمالند.
مورد را سائیده با آب خمیر کرده یا پوست تمرهندی با آب خمیر کرده یا کمی تنباکوی سوخته را با ماست داخل کرده بمالند.