نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه برای اگزما

ریشه درخت گز را نرم سائیده با پیه مرغ آمیخته ضماد نمایند ریشه برنجاسف را جوشانده روزی چندین مرتبه بمالند.

ضماد ضد اگزما

سفیداب قلع 5 گرم، گوگرد زرد 5 گرم آب لیمو 2 استکان با هم ممزوج نمایند در صورتیکه خارش زیاد باشد آب برگ کاسنی و کاهو و ترشک را مخلوط کرده قدری سرکه اضافه نموده بمالند.

نسخه ضماد دیگر

مقل 5 گرم
حنا 5 گرم
قنبیل 5 گرم
صبر زرد 5 گرم
براده مس 5 گرم
کات کبود 5 گرم
همه را نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند یا سفیداب قلع، سرنج، مردارسنگ، زاج برابر کوبیده در سرکه حل کرده یا در آب لیمو حل کرده قدری عسل و روغن زیتون اضافه کرده بمالند.
مورد را سائیده با آب خمیر کرده یا پوست تمرهندی با آب خمیر کرده یا کمی تنباکوی سوخته را با ماست داخل کرده بمالند.