فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

این بیماری بیشتر در مزاجهای صفراوی و دموی دیده می شود.

درمان :
اگر غلبه با خون باشد فصد و در زیادی صفرا پاکسازی آن اساس اصلی درمان است گل ارمنی یا گل سرشوی با مقداری کم کافور نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند انار ترش را خورد کرده با پوست و دانه ها پخته تاله شود سپس با سرکه آمیخته روی پارچه تمیزی ریخته (مانند مالیدن خمیر) به محل بیماری بگسترانند روزی 3 مرتبه این عمل را تکرار کنند.

اگزما

این بیماری که شایع ترین بیماریهای پوستی را تشکیل می دهد به انواع و اقسام شکلها تظاهر می نماید مهمترین اشکال آن خشک و تر بودن آن است این بیماری بیشتر در اثر حساسیت یا آلرژی به وجود می آید.
درمان :
حساسیت های پوستی تازه که هنوز به عمق پوست دست اندازی نکرده است به درمان جواب مثبت تری می دهند و آن را درجه اول گویند در اینجا ضمادهای خفیف مانند روغن گندم یا روغن مورد و سرکه و یا مغاث و سرکه که در پیه مرغ حل شده باشد و کمی موم و کتیرا و صبر زرد آمیخته باشند بکار می برند مازو و سرکه یا هلیله و سرکه نیز مؤثر واقع می شود.
در صورتی که حساسیت قدری پیشروی کرده و مزمن شده باشد درجه دوم گویند درمان این دوران، گذاردن زالو و دادن ضمادهای قویتر مانند آویشن سرکه است، داروهای زیر نیز توصیه می شود.
کندش و زردچوبه با آب و روغن گل یا مازوی سوخته و صمغ عربی و سرکه یا تخم ترب و سرکه یا میعه سائله و سرکه یا زردچوبه و تخم ترشک و یا اترج ضماد سازند.
مراحل پیشرفته تر که تمام لایه های پوست را گرفته باشد و با نفوذ عمیق خود به پوست آسیب رسانده باشد درجه سوم خوانند درمان در این حالت با فصد و خون گیری و یا شربت افتیمون و ماءالجبن پاکسازی مکرر نمایند و مرتب حمام گیرند و بعد از تنقیه و پاکسازی زالو بر محل بیماری اندازند و یا با چیز خشنی محل بیماری را خراش داده داروی قویتر را از مراحل گذشته تجویز نمایند مثل زراوند، زاج، مقل و خردل، با روغن گندم و سرکه یا گوگرد زرد با سرکه. درمان این سه مرحله بایستی با پرهیز کامل از مولدات سودا باشد.
پاکسازی بدن در هر سه مرحله لازم بوده و داروئی که مانع جمع شدن مجدد ماده بیماری زا (آلرژن) می باشد به کار برند تا بیماری عود نکند.

نسخه برای اگزما

ریشه درخت گز را نرم سائیده با پیه مرغ آمیخته ضماد نمایند ریشه برنجاسف را جوشانده روزی چندین مرتبه بمالند.