فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

آبله فرنگ یا آبله مرغان

بثورات پوستی آب داری هستند که در جریان بیماری مراحلی را طی می کنند به نام پایول ویزیکول، پوستول، بعد از این مراحل دانه ها کم کم خشک شده می ریزند.
درمان :
شربت بنفشه، عرق شاه تره، با جوشانده عناب هر صبح ناشتا به مدت 21 روز توصیه می شود.
نسخه :
سنا 5 گرم
سه پستان 5 گرم
ریشه کبر 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
تاجریزی 5 گرم
ریشه کاسنی 20 گرم
تخم خطمی 5 گرم
شاه تره 5 گرم
هلیله 5 گرم
زراوند 5 گرم
همه را نیم کوب کرده دوازده روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.
نسخه :
شاه دانه عدسی (شادنه سنگی) که غیر از شاه دانه معمولی است) آنزروت و کندر هر یک 5 گرم، موم 5 گرم، روغن گل 50 گرم، داروها را نرم کوبیده موم را در روغن گل حرارت داده سپس بقیه داروها را اضافه نموده بمالند. نسخه :
گل خطمی 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
خارخسک 20 گرم
مغزناخنک 20 گرم
بادرنجویه 15 گرم
ریشه کاسنی 15 گرم
ریشه شیرین بیان 20 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
مرزنجوش 10 گرم
سه پستان 5 گرم
به مدت ده روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.

جمره

دانه های کوچکی به اندازه نخود و پراکنده در سطح همه بدن که با خارش شدیدی همراه است که موجب ناراحتی شدید بیمار می گردد موقعی که خارش شروع می شود مانند آن است که آتشی در محل بیماری افروخته شده باشد این دانه ها بدون چرک بوده و اگر به علت خارش یا عفونت آلوده نشوند هیچ وقت چرکین نمی گردند.

این بیماری بیشتر در مزاجهای صفراوی و دموی دیده می شود.

درمان :
اگر غلبه با خون باشد فصد و در زیادی صفرا پاکسازی آن اساس اصلی درمان است گل ارمنی یا گل سرشوی با مقداری کم کافور نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند انار ترش را خورد کرده با پوست و دانه ها پخته تاله شود سپس با سرکه آمیخته روی پارچه تمیزی ریخته (مانند مالیدن خمیر) به محل بیماری بگسترانند روزی 3 مرتبه این عمل را تکرار کنند.