فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نارفارسی

دانه های ریز آبداری هستند که با خارش شدیدی همراه بوده از چندی خشک شده در محل بیماری پوسته پوسته به وجود می آید.
درمان:
پاکسازی بدن از خلط غالب کم کردن خون در صورت ازدیاد آن، تسکین و تلئین مزاج با شربت عناب، آب تمر، آب انار، آب کدو، آب خیار، ماءالشعیر، لعاب اسپرزه و جوشانیده شربت هلیله و مالیدن پمادی از مردارسنگ، سفیداب قلع، صندل سفید.
یا گلاب و مازو را نرم کوبیده در سرکه حل کرده روی دانه های آب دار بمالند در صورتی که دانه ها پرآب بوده و سیلان مایع آنها باعث ناراحتی بیمار گردد بایستی مازو و زردچوبه را به نسبت مساوی کوبیده در آب کاسنی یا آب گل همیشه بهار حل کرده به صورت خمیر بکار برند.

آبله فرنگ یا آبله مرغان

بثورات پوستی آب داری هستند که در جریان بیماری مراحلی را طی می کنند به نام پایول ویزیکول، پوستول، بعد از این مراحل دانه ها کم کم خشک شده می ریزند.
درمان :
شربت بنفشه، عرق شاه تره، با جوشانده عناب هر صبح ناشتا به مدت 21 روز توصیه می شود.
نسخه :
سنا 5 گرم
سه پستان 5 گرم
ریشه کبر 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
تاجریزی 5 گرم
ریشه کاسنی 20 گرم
تخم خطمی 5 گرم
شاه تره 5 گرم
هلیله 5 گرم
زراوند 5 گرم
همه را نیم کوب کرده دوازده روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.
نسخه :
شاه دانه عدسی (شادنه سنگی) که غیر از شاه دانه معمولی است) آنزروت و کندر هر یک 5 گرم، موم 5 گرم، روغن گل 50 گرم، داروها را نرم کوبیده موم را در روغن گل حرارت داده سپس بقیه داروها را اضافه نموده بمالند. نسخه :
گل خطمی 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
خارخسک 20 گرم
مغزناخنک 20 گرم
بادرنجویه 15 گرم
ریشه کاسنی 15 گرم
ریشه شیرین بیان 20 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
مرزنجوش 10 گرم
سه پستان 5 گرم
به مدت ده روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.

جمره

دانه های کوچکی به اندازه نخود و پراکنده در سطح همه بدن که با خارش شدیدی همراه است که موجب ناراحتی شدید بیمار می گردد موقعی که خارش شروع می شود مانند آن است که آتشی در محل بیماری افروخته شده باشد این دانه ها بدون چرک بوده و اگر به علت خارش یا عفونت آلوده نشوند هیچ وقت چرکین نمی گردند.