فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

کات کبود 5 گرم
آرد گندم 10 گرم
زرده تخم مرغ 1 عدد
سفیداب قلع 10 گرم
همه را نرم کوبیده در یک استکان آب گشنیز حل کرده به محل زخم ضماد نمایند.

نسخه مجرب:

کندر 15 گرم
اشق 15 گرم
موم 5 گرم
سقز 15 گرم
همه را نرم کوبیده در 200 گرم روغن زیتون بپزند تا سفت و بصورت پماد شود، ضماد نمایند، اگر محل زخم را با محلول 5 گرم صبر زرد در نصف لیوان آب جوشیده، بشویند بهتر است.
داروهای زیر برای تمام زخمهای کهنه و پیشرفته مؤثر است و برای سالک نیز خیلی نتیجه خوب داده است.
نسخه :
اول زخم را با جوشانده (مریم گلی 10 گرم، گل بومادران 10 گرم، آویشن شیرازی 10 گرم) بشویند سپس از داروهای زیر به صورت ضماد استفاده نمایند.
نسخه :
قنیل یا دارو کله 10 گرم
تخم مورد 10 گرم
مردار سنگ 5 گرم
گوگرد زرد 5 گرم
کات کبود 5 گرم
سفیداب قلع 5 گرم
بزرگ سفید 10 گرم
دانه خطمی 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 200 گرم سرکه و 30 گرم قارا بپزند، روزانه به محل زخم ضماد نمایند.

بیماریهای پوستی