فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

داروهای ضد سرطانی بطور عموم

بهتر از همه سورنجان است که از آن کولشی سین به دست آورده اند.
اسفیداج، ازان الغار، اذخرمکی (گورگیاه) مایه پنیر، خرگوش وحشی، اشق، افتیمون، انجدان، انجیره، گزنه، باسلیق، تودری یا قدامه، توتیا، شنبلیله، خربق سیاه، خولنجان، خیار شنبر یا فلوس، رصاص یا ارزیق خرچنگ، تخم لاک پشت، تاجریزی، کاکنج، یا عروس پشت پرده، غالیس، کلم پیچ، بابا آدم (فیل گوش یا لوف) کاسنی، زیباس، مغزناخنک، بنه، اسپرزه، حب الغار، (رند).

سالک یا کپه (لیشمانیوز)

این بیماری که بصورت تک تک یا به صورت همه گیری دیده می شود، مرضی است مزاحم و سخت و استوار در مقابل درمان، انگل آن در موش صحرائی است و به وسیله یک نوع پشه خاکی به انسان سرایت می کند.
درمان :
مالیدن گل ارمنی حل شده در سرکه روزی سه مرتبه و شستشوی محل زخم با آن توصیه می شود در صورتیکه زخم عمیق و فرو رفته باشد از این نسخه استفاده شود.
نسخه :
زراوند گرد 5 گرم
زنگار (براده مس) 10 گرم
اشق 10 گرم
خردل 5 گرم
نمک 5 گرم
مقل 5 گرم
زاج 5 گرم
همه را نرم کوبیده در روغن گندم و سرکه و کمی عسل حل کرده پس از شستشوی زخم با داروهای گذشته به محل زخم ضماد نمایند، موقعی که گوشت و نسوج فاسد از بین رفت از نسخه زیر بکار برند.
نسخه :
خاکستر چوب مو 3 قسمت
خاکستر گوشت سوخته 1 قسمت
قارا 4 قسمت
سرکه مقدار کافی
همه را مخلوط کرده جوشانده تا کمی سفت شود روزانه زخم را با جوشانده مرهم گلی بشوئید، سپس داروی فوق را روی آن ضماد نمایند، این دارو کمی سوزش دارد.
نسخه :
کندر 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
مردار سنگ 5 گرم
سفیداب قلع 5 گرم
موم 5 گرم
سقز 5 گرم
همه را نرم کوبیده در مقداری لازم روغن زیتون پخته بطوری که بصورت ضماد در آید هر 24 ساعت یک مرتبه روی زخم قرار دهند.

نسخه دیگر

کات کبود 5 گرم
آرد گندم 10 گرم
زرده تخم مرغ 1 عدد
سفیداب قلع 10 گرم
همه را نرم کوبیده در یک استکان آب گشنیز حل کرده به محل زخم ضماد نمایند.