فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

داروهای زیر در مراحل اولیه بیماری مؤثر است

زخم را با آب جوشانده پی زر (نی های رودخانه) بشویند یا شستشوی زخم را با آب جوشیده گزنه ادامه داده، سپس روی آن کوبیده پوست و برگ انجدان بپاشند و مرهم زیر را روی تومور یا زخم قرار دهند.
نسخه :
مغز گردوی سوخته 5 دانه
مردار سنگ 10 گرم
وسمه 5 گرم
صبر زرد 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
آنزورت 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 100 گرم روغن زیتون پخته، ضماد بمالند.

داروهای ضد سرطانی بطور عموم

بهتر از همه سورنجان است که از آن کولشی سین به دست آورده اند.
اسفیداج، ازان الغار، اذخرمکی (گورگیاه) مایه پنیر، خرگوش وحشی، اشق، افتیمون، انجدان، انجیره، گزنه، باسلیق، تودری یا قدامه، توتیا، شنبلیله، خربق سیاه، خولنجان، خیار شنبر یا فلوس، رصاص یا ارزیق خرچنگ، تخم لاک پشت، تاجریزی، کاکنج، یا عروس پشت پرده، غالیس، کلم پیچ، بابا آدم (فیل گوش یا لوف) کاسنی، زیباس، مغزناخنک، بنه، اسپرزه، حب الغار، (رند).

سالک یا کپه (لیشمانیوز)

این بیماری که بصورت تک تک یا به صورت همه گیری دیده می شود، مرضی است مزاحم و سخت و استوار در مقابل درمان، انگل آن در موش صحرائی است و به وسیله یک نوع پشه خاکی به انسان سرایت می کند.
درمان :
مالیدن گل ارمنی حل شده در سرکه روزی سه مرتبه و شستشوی محل زخم با آن توصیه می شود در صورتیکه زخم عمیق و فرو رفته باشد از این نسخه استفاده شود.
نسخه :
زراوند گرد 5 گرم
زنگار (براده مس) 10 گرم
اشق 10 گرم
خردل 5 گرم
نمک 5 گرم
مقل 5 گرم
زاج 5 گرم
همه را نرم کوبیده در روغن گندم و سرکه و کمی عسل حل کرده پس از شستشوی زخم با داروهای گذشته به محل زخم ضماد نمایند، موقعی که گوشت و نسوج فاسد از بین رفت از نسخه زیر بکار برند.
نسخه :
خاکستر چوب مو 3 قسمت
خاکستر گوشت سوخته 1 قسمت
قارا 4 قسمت
سرکه مقدار کافی
همه را مخلوط کرده جوشانده تا کمی سفت شود روزانه زخم را با جوشانده مرهم گلی بشوئید، سپس داروی فوق را روی آن ضماد نمایند، این دارو کمی سوزش دارد.
نسخه :
کندر 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
مردار سنگ 5 گرم
سفیداب قلع 5 گرم
موم 5 گرم
سقز 5 گرم
همه را نرم کوبیده در مقداری لازم روغن زیتون پخته بطوری که بصورت ضماد در آید هر 24 ساعت یک مرتبه روی زخم قرار دهند.