فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سیاه شدن عضو (کانگرن)

بطوریکه گفته شد در این بیماری خون به عضو مربوطه نمی رسد لذا تغذیه مختل شده، کم کم باعث پوسیدگی و مردگی نسوج آن می گردد که در وحله اول بایستی هر چه زودتر داروهائی که باعث انبساط عروق می شوند داده شود. در مراحل پیشرفته، بیماری لاعلاج شده گاهی لازم می شود که عضو قطع گردد.

داروهای زیر در مراحل اولیه بیماری مؤثر است

زخم را با آب جوشانده پی زر (نی های رودخانه) بشویند یا شستشوی زخم را با آب جوشیده گزنه ادامه داده، سپس روی آن کوبیده پوست و برگ انجدان بپاشند و مرهم زیر را روی تومور یا زخم قرار دهند.
نسخه :
مغز گردوی سوخته 5 دانه
مردار سنگ 10 گرم
وسمه 5 گرم
صبر زرد 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
آنزورت 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 100 گرم روغن زیتون پخته، ضماد بمالند.

داروهای ضد سرطانی بطور عموم

بهتر از همه سورنجان است که از آن کولشی سین به دست آورده اند.
اسفیداج، ازان الغار، اذخرمکی (گورگیاه) مایه پنیر، خرگوش وحشی، اشق، افتیمون، انجدان، انجیره، گزنه، باسلیق، تودری یا قدامه، توتیا، شنبلیله، خربق سیاه، خولنجان، خیار شنبر یا فلوس، رصاص یا ارزیق خرچنگ، تخم لاک پشت، تاجریزی، کاکنج، یا عروس پشت پرده، غالیس، کلم پیچ، بابا آدم (فیل گوش یا لوف) کاسنی، زیباس، مغزناخنک، بنه، اسپرزه، حب الغار، (رند).