فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای شستشوی زخمهای سرطانی

از تمام داروهای خشک کننده می توان استفاده کرد مثل آنزورت و ریشه ایرسا و گزنه، و صمغ انجدان.

زخمهای پیشرونده

این زخمها در اثر میکروب مخصوصی به وجود آمده در 24 ساعت اول باعث نفوذ و خورده شدن نسج شده بطوری که در همان وحله اول باعث گود شدن زخمها می گردد.
درمان :
گرداگرد محل زخم را اگر بسوزانند از پیشروی آن جلوگیری می شود، درون زخم را با آب جوشیده و سرکه رقیق شده بشویند تا ازاله عفونت و قطع رطوبت شود سپس گل ارمنی را کوبیده در برگ پخته شده کلم با کمی سرکه و مقداری روغن گل ریخته ضماد نمایند.

سیاه شدن عضو (کانگرن)

بطوریکه گفته شد در این بیماری خون به عضو مربوطه نمی رسد لذا تغذیه مختل شده، کم کم باعث پوسیدگی و مردگی نسوج آن می گردد که در وحله اول بایستی هر چه زودتر داروهائی که باعث انبساط عروق می شوند داده شود. در مراحل پیشرفته، بیماری لاعلاج شده گاهی لازم می شود که عضو قطع گردد.