فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای شستشوی زخم های سرطانی

گزنه، پر سیاوشان، آب پیاز هر یک را به تنهائی جوشانده با آب آن زخم را شستشو نمایند، ضماد پوست اسب آبی یا آرد گرسنه به محل تومور مفید است.

نسخه برای شستشوی زخمهای سرطانی

از تمام داروهای خشک کننده می توان استفاده کرد مثل آنزورت و ریشه ایرسا و گزنه، و صمغ انجدان.

زخمهای پیشرونده

این زخمها در اثر میکروب مخصوصی به وجود آمده در 24 ساعت اول باعث نفوذ و خورده شدن نسج شده بطوری که در همان وحله اول باعث گود شدن زخمها می گردد.
درمان :
گرداگرد محل زخم را اگر بسوزانند از پیشروی آن جلوگیری می شود، درون زخم را با آب جوشیده و سرکه رقیق شده بشویند تا ازاله عفونت و قطع رطوبت شود سپس گل ارمنی را کوبیده در برگ پخته شده کلم با کمی سرکه و مقداری روغن گل ریخته ضماد نمایند.