فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مرهم سرطان

خردل، تخم انجره، زراوند طویل، کف دریا، اوشق، مقل از هر کدام برابر نرم کوبیده در روغن زیتون خمیر کرده مقداری موم آب کرده اضافه نمود ضماد نمایند.

برای شستشوی زخم های سرطانی

گزنه، پر سیاوشان، آب پیاز هر یک را به تنهائی جوشانده با آب آن زخم را شستشو نمایند، ضماد پوست اسب آبی یا آرد گرسنه به محل تومور مفید است.

نسخه برای شستشوی زخمهای سرطانی

از تمام داروهای خشک کننده می توان استفاده کرد مثل آنزورت و ریشه ایرسا و گزنه، و صمغ انجدان.