فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه خشک کننده تومورها

چنانچه گفته شد اگر بتوان هسته اولیه هر تومور سرطانی را به وسیله داروئی بی ضرر خشک کرده و از فعالیت باز داشت، ممکن است به علت خفگی سلولهای سرطانی و بی غذا ماندن آنها باعث از بین رفتن تومور گردد، داروهای زیر کم و بیش دارای چنین خاصیتی هستند.
نسخه :
کات کبود 10 گرم
سرب 10 گرم
سفیداب قلع 10 گرم
روغن وزغ یا روغن زرده تخم مرغ یک استکان
لعاب اسپرزه یک استکان
لعاب به دانه یک استکان
آب تاج ریزی یک استکان
در ظرف سربی حل کرده یا در ظرفی که در آن مقداری سرب سائیده باشند، همه داروها را پخته مخلوط کرده روی تومور سرطانی قرار دهند و روزانه تومور را با آب تاجریزی، آب برگ خرفه بشویند.

مرهم سرطان

خردل، تخم انجره، زراوند طویل، کف دریا، اوشق، مقل از هر کدام برابر نرم کوبیده در روغن زیتون خمیر کرده مقداری موم آب کرده اضافه نمود ضماد نمایند.

برای شستشوی زخم های سرطانی

گزنه، پر سیاوشان، آب پیاز هر یک را به تنهائی جوشانده با آب آن زخم را شستشو نمایند، ضماد پوست اسب آبی یا آرد گرسنه به محل تومور مفید است.