فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد سرطان

گل همیشه بهار 10 گرم یک فنجان عصر جوشانده به مدت زیادی مصرف نمایند تا 10 گرم سورنجان در سرطانهای سخت صبح و عصر 5 گرم در سرطانهای نیمه سخت جوشانده میل شود.

نسخه خیلی مهم

پنیر، مایه خرگوش، را با ریشه کبر برابر هم سائیده در آب پخته به محل تومور سرطانی ضماد کنند.

نسخه خشک کننده تومورها

چنانچه گفته شد اگر بتوان هسته اولیه هر تومور سرطانی را به وسیله داروئی بی ضرر خشک کرده و از فعالیت باز داشت، ممکن است به علت خفگی سلولهای سرطانی و بی غذا ماندن آنها باعث از بین رفتن تومور گردد، داروهای زیر کم و بیش دارای چنین خاصیتی هستند.
نسخه :
کات کبود 10 گرم
سرب 10 گرم
سفیداب قلع 10 گرم
روغن وزغ یا روغن زرده تخم مرغ یک استکان
لعاب اسپرزه یک استکان
لعاب به دانه یک استکان
آب تاج ریزی یک استکان
در ظرف سربی حل کرده یا در ظرفی که در آن مقداری سرب سائیده باشند، همه داروها را پخته مخلوط کرده روی تومور سرطانی قرار دهند و روزانه تومور را با آب تاجریزی، آب برگ خرفه بشویند.