فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه مشابه دیگر

کات کبود، گل ارمنی، گل سرخ همه را نرم کوبیده در روغن گل ریخته یک خرچنگ را سوزانده خاکستر آن را به این داروها اضافه کرده ضماد نمایند.

نسخه ضد سرطان

گل همیشه بهار 10 گرم یک فنجان عصر جوشانده به مدت زیادی مصرف نمایند تا 10 گرم سورنجان در سرطانهای سخت صبح و عصر 5 گرم در سرطانهای نیمه سخت جوشانده میل شود.

نسخه خیلی مهم

پنیر، مایه خرگوش، را با ریشه کبر برابر هم سائیده در آب پخته به محل تومور سرطانی ضماد کنند.