فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه مشابه دیگر

سفیداب قلع 5 گرم
کات کبود 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
مردارشنگ 5 گرم
شادنج 5 گرم
آب بارهنگ یک استکان
نشاسته 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
موم 5 گرم
همه را نرم کوبیده در روغن گل ریخته آب بارهنگ را اضافه نموده روی محل درد ضماد کنند.

نسخه مشابه دیگر

کات کبود، گل ارمنی، گل سرخ همه را نرم کوبیده در روغن گل ریخته یک خرچنگ را سوزانده خاکستر آن را به این داروها اضافه کرده ضماد نمایند.

نسخه ضد سرطان

گل همیشه بهار 10 گرم یک فنجان عصر جوشانده به مدت زیادی مصرف نمایند تا 10 گرم سورنجان در سرطانهای سخت صبح و عصر 5 گرم در سرطانهای نیمه سخت جوشانده میل شود.