فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مرهم اسفیداج (سفیداب قلع)

این دارو را با گل ارمنی و روغن زیتون و آب کاهو آمیخته ضماد کنند و از ضماد اشیاء قوی خودداری نمایند، زیرا ممکن است باعث پراکندگی سلولهای سرطانی شود. داروهای گذشته را می توان در اینجا نیز بکار برد لیکن باید توجه داشت، داروئی بکار برده شود که باعث سفت شدن کامل تومور شده تا از این طریق جریان تغذیه غده مختل شود و منجر به گچی شدن (کالیفیکاسیون) داخل تومور گشته تا از دست اندازی بجای دیگر جلوگیری به عمل آید و این روش وقتی مؤثر است که مبداء و منشاء اولیه تومور همان محلی باشد که دارو گذارده میشود در صورتی که این تومور از جای دیگری بدینجا آمده باشد هیچگونه معالجه ای سودبخش نخواهد بود.
داروئی که می تواند تومور را از رشد و نمو باز دارد قبلاً در این مبحث آمده است.
لیکن برای بهره برداری بیشتر به شرح زیادتری احتیاج است.
روغن گل 50 گرم، آب گشنیز نصف لیوان، آب تاجریزی نصف لیوان، ورق سرب نازک 2 عدد سربها را بایستی روی جسم خشکی بسایند و آب آن را به محلولهای فوق اضافه کنند از این مایعات مرتباً روی محل بیماری بمالند.

نسخه مشابه دیگر

سفیداب قلع 5 گرم
کات کبود 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
مردارشنگ 5 گرم
شادنج 5 گرم
آب بارهنگ یک استکان
نشاسته 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
موم 5 گرم
همه را نرم کوبیده در روغن گل ریخته آب بارهنگ را اضافه نموده روی محل درد ضماد کنند.

نسخه مشابه دیگر

کات کبود، گل ارمنی، گل سرخ همه را نرم کوبیده در روغن گل ریخته یک خرچنگ را سوزانده خاکستر آن را به این داروها اضافه کرده ضماد نمایند.