فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

غدد سرطانی

این تومورها از نظر طب گیاهی ورمی است سوداوی که از احتراق صفرا یا احتراق بلغم که اندکی صفرا نیز با آن سوخته شده باشد پدید می آید و معتقدند که سودای طبیعی به تنهائی عامل اصلی آن نمی باشد این بیماری بدخیم در زنان در سینه و رحم و در مردان در پا و دستگاه گوارشی و دستگاه تناسلی ادراری و گاهی در صورت دیده می شود اما این قانون کلی نیست هر جا که میل او باشد، می تواند نزول اجلال فرماید.
درمان :
امید است با پیشرفت دانش پزشکی روزی فرا رسد که بیماری بدون درمانی وجود نداشته باشد.
ابوعلی سینا معتقد است که هر دردی با گیاهی درمان و هر گیاهی دردی را درمان خواهد کرد (به امید آن روز).

درمان مبتلایان سرطان و کم کردن خلط سوداوی

افتیمون، را نرم کوبیده در ماءالجبین حل کرده مکرر بنوشند و از غذاهای مولد خون رقیق مثل ماءالشعیر، سوپ مرغ، سوپ گوشت بره و بزغاله، شیره تخمه خرفه خیار و خربزه استفاده کنند و از خوردن مولدات سودا کاملاً باید پرهیز کرد در ابتداء از ضماد ورق سرب حل شده در آب گشنیز و تاجریزی مرتب استفاده شود تا از بزرگ شدن آن حتی الامکان جلوگیری کند (این دستور به صورت ضماد به کار می رود).

مرهم اسفیداج (سفیداب قلع)

این دارو را با گل ارمنی و روغن زیتون و آب کاهو آمیخته ضماد کنند و از ضماد اشیاء قوی خودداری نمایند، زیرا ممکن است باعث پراکندگی سلولهای سرطانی شود. داروهای گذشته را می توان در اینجا نیز بکار برد لیکن باید توجه داشت، داروئی بکار برده شود که باعث سفت شدن کامل تومور شده تا از این طریق جریان تغذیه غده مختل شود و منجر به گچی شدن (کالیفیکاسیون) داخل تومور گشته تا از دست اندازی بجای دیگر جلوگیری به عمل آید و این روش وقتی مؤثر است که مبداء و منشاء اولیه تومور همان محلی باشد که دارو گذارده میشود در صورتی که این تومور از جای دیگری بدینجا آمده باشد هیچگونه معالجه ای سودبخش نخواهد بود.
داروئی که می تواند تومور را از رشد و نمو باز دارد قبلاً در این مبحث آمده است.
لیکن برای بهره برداری بیشتر به شرح زیادتری احتیاج است.
روغن گل 50 گرم، آب گشنیز نصف لیوان، آب تاجریزی نصف لیوان، ورق سرب نازک 2 عدد سربها را بایستی روی جسم خشکی بسایند و آب آن را به محلولهای فوق اضافه کنند از این مایعات مرتباً روی محل بیماری بمالند.