فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

تربد 5 گرم
آنزورت 10 گرم
ایارج فیقرا 5 گرم
غاریقون 5 گرم
شحم حنظل 5 گرم
جاوشیر 5 گرم
تخم تره 10 گرم
همه را نرم کوبیده سپس روزی چهار گرم 2 گرم صبح و 2 گرم عصر کفلمه نمایند.

نسخه برای ضماد

خون سیاوشان، گل ارمنی، گل سرخ، دانه مورد، تاجریزی، گلنار برابر هم کوبیده در سفیده تخم مرغ حل کرده ضماد نمایند.
دملهای کوچک به اندازه نخود گاهی بزرگ تر اما متحرک و بدون چسبندگی.
در اینجا تنقیه و پاکسازی خلط بلغمی کنند و حب غاریقون داده تا بزرگ نشود و بر روی آن ضمادهای محلله گذارند اگر معالجه فوق نتیجه مثبت ندهد داروهای پزنده چرک دهنده چنانچه قبلاً بیان شده است یا روی این تومورها اوشق، خاکستر ریشه کلم، صابون، روغن گل و کمی آهک آب ندیده مخلوط کرده روی تومور قرار دهند یا اوشق را در سرکه حل کرده ضماد کنند.
دملهائی که محتوی آنها چربی باشد (لیپوم) قابل انفجار نیستند باید آنها را خارج نمود لیکن اگر زاج زرد را کوبیده با آب گشنیز روی آنها بمالند یا سنگبینج بر آنها ضماد کنند یا برنج را با دوغ پخته به صورت خمیر ضماد نمایند در کوچک شدن و از بین بردن آنها بی تأثیر نیست.

غدد سرطانی

این تومورها از نظر طب گیاهی ورمی است سوداوی که از احتراق صفرا یا احتراق بلغم که اندکی صفرا نیز با آن سوخته شده باشد پدید می آید و معتقدند که سودای طبیعی به تنهائی عامل اصلی آن نمی باشد این بیماری بدخیم در زنان در سینه و رحم و در مردان در پا و دستگاه گوارشی و دستگاه تناسلی ادراری و گاهی در صورت دیده می شود اما این قانون کلی نیست هر جا که میل او باشد، می تواند نزول اجلال فرماید.
درمان :
امید است با پیشرفت دانش پزشکی روزی فرا رسد که بیماری بدون درمانی وجود نداشته باشد.
ابوعلی سینا معتقد است که هر دردی با گیاهی درمان و هر گیاهی دردی را درمان خواهد کرد (به امید آن روز).