فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

دملهای معروف به نام خنازیر

برای درمان آنها از داروهای پاک کننده بدن از سودا و بلغم استفاده می شود و تقلیل مقدار غذای روزانه کنند و از خشم و غضب و آواز بلند خودداری نمایند و از پماد محلل زیر استفاده کنند.
تخم انجره، خردل، کف دریا، مقل، زراوند، واشق به نسبت مساوی نرم کوبیده در روغن زیتون کهنه حل نموده تربد و کمی موم سفید اضافه کرده ضماد نمایند اگر ضماد منضج و منفجره لازم شد از آرد گندم، آرد جو و روغن زیتون یا تخم کتان، شنبلیله، تخم مرو، ایرسا، را پخته قدری زیل حمام اضافه کرده بکار برند (زیل حمام یعنی چلغوز کبوتر)
نسخه :
این داروها به صورت خوراکی برای خنازیر مفید و مؤثر است.
هلیله 15 گرم
افتیمون 10 گرم
آمله 10 گرم
تربد 5 گرم
بسفایج 5 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
غدد خشک کننده گردن گوسفند 10 گرم
غاریقون 5 گرم
شیطرنج 5 گرم
انیسون 5 گرم
قرفه 5 گرم
میخک 5 گرم
جوز هندی 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
مصطکی 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی 15 گرم هر دفعه 5 گرم به صورت کفلمه یا با مربا یا عسل میل کنند.

نسخه دیگر

تربد 5 گرم
آنزورت 10 گرم
ایارج فیقرا 5 گرم
غاریقون 5 گرم
شحم حنظل 5 گرم
جاوشیر 5 گرم
تخم تره 10 گرم
همه را نرم کوبیده سپس روزی چهار گرم 2 گرم صبح و 2 گرم عصر کفلمه نمایند.

نسخه برای ضماد

خون سیاوشان، گل ارمنی، گل سرخ، دانه مورد، تاجریزی، گلنار برابر هم کوبیده در سفیده تخم مرغ حل کرده ضماد نمایند.
دملهای کوچک به اندازه نخود گاهی بزرگ تر اما متحرک و بدون چسبندگی.
در اینجا تنقیه و پاکسازی خلط بلغمی کنند و حب غاریقون داده تا بزرگ نشود و بر روی آن ضمادهای محلله گذارند اگر معالجه فوق نتیجه مثبت ندهد داروهای پزنده چرک دهنده چنانچه قبلاً بیان شده است یا روی این تومورها اوشق، خاکستر ریشه کلم، صابون، روغن گل و کمی آهک آب ندیده مخلوط کرده روی تومور قرار دهند یا اوشق را در سرکه حل کرده ضماد کنند.
دملهائی که محتوی آنها چربی باشد (لیپوم) قابل انفجار نیستند باید آنها را خارج نمود لیکن اگر زاج زرد را کوبیده با آب گشنیز روی آنها بمالند یا سنگبینج بر آنها ضماد کنند یا برنج را با دوغ پخته به صورت خمیر ضماد نمایند در کوچک شدن و از بین بردن آنها بی تأثیر نیست.